Tidigare handlingar

Här kan du hitta Miljönämndens tidigare sammanträdeshandlingar.

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1.Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information från livsmedelsinspektör

4. Muntlig information om problem med kompostdumpningar vid Kiholms koloniområde i Lina naturreservat

5. Sammanställning av remissvar för Brandalsunds naturreservat, muntlig information

6. Muntlig information om sökta LONA-bidrag för 2016

7. Muntlig information om gummiasfalt och konstgräsplaner

8. Muntlig information om utredning och åtgärder i Måsnaren (projekt)

9. Remiss om återställande av fiskvandringsvägar i Södertälje kommun

10. Ansökan om tillstånd för kommersiell verksamhet inom Malmsjöåsens yttre vattenskyddsområde
Yttrande Telge Nät

11. Södertälje Jaktvårdsförening, Tveta skjutbana - föreläggande om försiktighetsmått för miljöfarlig verksamhet
Övriga handlingar Tveta skjutbana

12. Verksamhetsplan 2016 för miljönämnden

13. Internbudget

14. Remiss angående detaljplan för del av Mariekälla 1:1
se även länk, http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Planer--byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Del-av-Mariekalla-11-McDonalds/

15. Remiss angående detaljplan för Sporren 1 med flera
se även länk, http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Planer--byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Sporren-1-m-fl/

16. Remiss angående detaljplan för Hall 4:3 och del av Hall 4:1
se även länk, http://www.sodertalje.se/Stad-miljo--boende/Planer--byggprojekt/Detaljplanering/Pagaende-detaljplanearbete/Sodertalje/Hall-43-del-av-m-fl-Bostader/

17. Övriga frågor

18. Kontorschefen informerar

19. Ärendebalans

20. Delegeringsbeslut

21. Meddelanden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information från Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund

4. Muntlig information om Igelsta

5. Muntlig information om lättflyktiga organiska föreningar (VOC)

6. Muntlig information om dispens för eldning på annan än anvisad plats i Moraåns dalgång till Enenskolan

7. Muntlig information om inmätning och märkning av grustäkt för husbehov i Parkudden, Lövsta

8. Ansökan enligt vattenskyddsföreskrifterna för Södertälje International Football Cup 2016

9. Vattenplan för Södertälje kommun

10. Yttrande - Granskning av samverkan mellan nämnder och koncernbolag, Revisionsrapport nr 10/2014

11. Behovsutredning enligt miljöbalken och  livsmedelslagen 2016-2018

12. Remiss angående plansamråd för detaljplan för Nästäppan, Järna 1, i Södertälje kommun

13. Remiss vid granskningsskede för detaljplan för Rosenlund 1:31 med flera i Södertälje

14. Förslag till tidplan för miljönämnden 2016

15. Föresläggande med vite om att vidta åtgärder eller lämna in uppgifter och genomföra en markundersökning

16. Övriga frågor

17. Kontorschefen informerar

18. Ärendebalans

19. Delegeringsbeslut

20. Meddelanden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Rapport från besök med Kemikalieinspektionens internationella utbildning

4. Remiss av betänkandet "Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort från Regeringskansliet" (SOU 2015:27)

5. Yttrande över remiss från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen gällande Scania CV:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet

6. Remiss delredovisning av regeringsuppdrag om genomförande av system för producentansvar

7. Delårsbokslut för miljönämnden per den 31 augusti 2015

8. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-augusti 2015

9. Rapport om internkontroll 2015

10. Remiss angående detaljplan för Lasyren 1 inom Hovsjö

11. Ansökan om utdömande av vite gällande föreläggande enligt miljöbalken, Jernhusen Fastigheter AB

12. Övriga frågor

13. Kontorschefen informerar

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Ordförandebeslut, Delegation att föra mijönämndens talan i överklagande av villkoren från Mark- och miljödomstolen i Sjöfartsverkets ansökan om vattenverksamhet m m i samband med ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt breddning och fördjupning av allmän farled i Mälaren, muntlig information

4. Muntlig information om vattenplan för Södertälje kommun

5. Yttrande över förvaltningens underlag över mål och budget 2016-2018
Förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018 PM inklusive bilagor

6. Yttrande i bullerärende gällande AB Fotbollsarena i Södertälje, från Mark- och miljödomstolen M 1791-14

7. Taxa 2016 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Taxebilaga 2
Taxebilaga 3

8. Taxa 2016 för tillsyn enligt strålskyddslagen

9. Taxa 2016 för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

10. Taxa 2016 för livsmedelskontroll

11. Remiss angående granskning av detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (del 1a) inom Tveta i Södertälje

12. Remiss angående granskning av detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:2 (del 2a) inom Tveta i Södertälje

13. Remiss angående granskning av detaljplan för Almnäs 5:2 m fl inom Tveta i Södertälje

14. Remiss angående samråd om detaljplan för del av Rinken 2, Geneta, Södertälje

15. Naturreservat Brandalsund

16. Övriga frågor

17. Kontorschefen informerar

18. Ärendebalans

19. Delegeringsbeslut

20. Meddelanden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om hur hot och våld hanteras mot ledamöter och ersättare i kommunens nämnder

4. Muntlig information om tillsynsprojekt av anläggningar för fordonstvätt, lackering och drivmedelshantering

5. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-april 2015

6. Delårsbokslut per den 30 april 2015

7. Remiss - Utställning av föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

8. Medborgarförslag om att upphöra med ballongsläpp i kommunens verksamheter

8b) Utställning av detaljplan för ny skola i Viksberg
Utställningshandlingar

9. Övriga frågor

10. Kontorschefen informerar

11. Ärendebalans

12. Delegeringsbeslut

13. Meddelanden

14. Muntlig information om Naturcentrums verksamhet och utveckling

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om jävsregler och ansvarsfördelning

4. Uppföljning av miljönämndens ansvar inom miljöprogrammet för verksamhetsåret 2014, muntlig information

5. Rutin för reservatsbildning, muntlig information

6. Managementrapport februari och mars 2015
Obs! managementrapport för mars delas ut på sammanträdet

7. Samråd Norra östersjöns vattendistrikt

8. Remiss angående upphävande av del av detaljplan för Eneområdet (549C) och Eneskolan (565B)inom Järna kommundel i Södertälje

9. Remiss angående samråd för detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 med flera

10. Remiss angående samråd för detaljplan för Barnflickan 2 med flera i Enhörna

11. Remiss om tillstånd för miljöfarlig verksamhet samt dispens för muddring och dumpning av muddermassor, Södertälje Hamn AB (Oljehamnen), från Mark- och miljödomstolen
Obs! Sent utskick

12. Remiss om motion av Joakim Granberg, Realistpartiet - "Låt Södertäljes näringsliv bli konkurrenskraftigt"

13. Ansökan om utdömande av vite

14. Övriga frågor

15. Kontorschefen informerar

16. Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Meddelanden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om fordonstvättar

4. Kartläggning och analys av vatten- och avloppssituationen i Torsjödal koloniområde, muntlig information

5. Miljönämndens synpunkter i detaljplaneprocessen, muntlig information

6. Handikappolitiska programmet, uppföljning 2014, muntlig information

7. Remiss förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram 2015-2018
Bilagor, folkhälsoprogram

8. Remissvar "Södertälje kommuns sociala investeringsfond - Utvärdering efter första året

9. Remiss angående plansamråd för detaljplan för Rosenlund 1:31 med flera i Södertälje

10. Remiss angående utställning av detaljplan för fastigheten Grusåsen 1:4 med flera i Södertälje

11. Internkontrollplan 2015 för miljönämnden

12. Krishanteringsplan - livsmedel och dricksvatten

13. Remiss - "Motion angående Kemikaliestrategi"

14. Övriga frågor

15. Kontorschefen informerar

16. Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Meddelanden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering.

2. Fastställande av dagordning

3. Presentation av ledamöter och ersättare

4. Presentation av miljönämndens verksamhet

5. Inrättande av ett förstärkt presidium

6. Sammanträdesdagar och tider för presidiemötena 2015

7. Val av ombud till Kommunala handikapprådet, KHR, 2015-2018

8. Val av ombud till Sveriges Ekokommuner

9. Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund

10. Val av ombud till Trosaåns vattenvårdsförbund

11. Val av ombud till Stockholms- och Uppsala läns Luftvårdsförbund

12. Val av ombud till Mälarens Vattenvårdsförbund

13. Verksamhetsplan 2015 för miljönämnden

14. Internbudget 2015 för miljönämnden

15. Remiss - Samråd om föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

16. Remiss angående plansamråd för detaljplan för Församlingen 27 och 28 inom Järna kommundel

17. Begäran om uppdrag om förslag till inrättande av naturreservat på del av Brandalsund

18. Tillståndsansökan enligt vattenskyddsföreskrifterna för Malmsjöåsen för fotbollscup
Kompletterande handlingar

19. Remiss i ärende om ändring i tillstånd för miljöfarlig verksamhet vid Sand & Grus AB Jehander, Underås 1:1, Södertälje

20. Uppdrag till miljökontoret att fortsätta handläggningen i domstol gentemot AB Fotbollsarenan i Södertälje - klagomål gällande buller

21. Vitesföreläggande

22. Övriga frågor

23. Kontorschefen informerar

24. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

25. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

1. Protokollets justering

2. Fastsällande av dagordning

3. Muntlig information om området kring Orionkullen

4. Managementrapport miljökontoret

5. Muntlig information om ersättning för betsdjur i naturreservaten

6. Svar från Länsstyrelsen angående förfrågan om driftsbidrag för Fastanäs naturreservat, muntlig information

7. Muntlig information angående planerad fotbollscup inom Malmsjöåsens vattenskyddsområde

8. Muntlig information om reningsverken i Hölö och Mölnbo

9. Presentation av projektrapport - "Fordonsverkstäder 2014", muntlig information

10. Remiss "Giftfri miljö - strategi för Stockholms län"

11. Behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen 2015-2017

12. Remiss i planärende angående förslag till detaljplan för Viksberg 3:1, område B

13. Motion "Södertälje kommun bör ta över ansvaret för Natura 2000/Natur- och kulturreservatet på Oaxen"

14. Förslag till tidplan för miljönämnden 2015

15. Förslag till första sammanträdesdag för presidiet 2015

16. Beslut angående fortsatt undersökning av Mölnbo deponi

17. Remiss Miljömålsberedningens delbetänkande "Med miljömålen i fokus"

18. Remiss "Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län"

19. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

20. Övriga frågor

21. Kontorschefen informerar

22. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

23. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

24. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om detaljplan för Orion (Tälje 1:34 med flera) i Södertälje stadskärna

4. Muntlig information om Folkhälsoprogrammet

5. Bokslut och delårsbokslut per den 31 augusti 2014

6. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2015-2017

7. Ändring av delegationsordningen angående buller

8. Samråd om förslag till Skogstorps naturresrvat i Södertälje kommun

9. Remiss om regional strategi för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

10. Taxa 2015 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Taxebilaga 1taxebilaga 2taxebilaga 3

11. Taxa 2015 för tillsyn enligt strålskyddslagen
Taxa 2014 för tillsyn enligt strålskyddslagen

12. Taxa 2015 för tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Taxa 2014 för tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa

13. Taxa 2015 för livsmedelskontroll med mera
Taxa 2014 för livsmedelskontroll

14. Uppföljning av miljönämndens verksamhet maj-augusti 2014

15. Dispensansökan för Malmsjöåsens vattenskyddsföreskrifter

16. Remiss angående detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1a)

17. Remiss angående detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 2a)

18. Remiss angående detaljplan för Almnäs 5:1 m fl

19. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

20. Övriga frågor

21. Kontorschefen informerar

22. Ärendebalans - anmälningsärende

23. Delegeringsbeslut - anmälningsärende

24. Meddelanden - anmälningsärende

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Managementrapport miljökontoret

4. Muntlig information om tillsyn på skolgårdar enligt tobakslagen

5. Muntlig information om algblomning

6. Muntlig information om spridning av rötslam

7. Remiss om granskning av förslag till detaljplan  för Speceristen 5 inom Järna kommundel i Södertälje

8. Utställning av förslag till detaljplan för Orion (Tälje 1:34 med flera) i Södertälje stadskärna

9. Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Södertälje kommun

10. Svar till revisorerna. Revisionsrapport nr 1/2014 - Granskning av miljönämndens tillsynsverksamhet

11. Remiss - Utställning av Avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun

12. Yttrande över Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd för "Mälarprojektet"
Tjänsteskrivelse
Yttrande

13. Ansökan om utdömande av vite enligt tobakslagen, Caesars American & Italian

14. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

15. Övriga frågor

16. Kontorschefen informerar

17. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

18. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

19. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Rengöringskontroll på förskolornas tillagningskök - projektredovisning, muntlig information

4. Miljönämndens underlag till kommunens gemensamma yttrande avseende Mälarledsprojektet, mål M 1492-14

5. Politikertorget - beslut om att avsluta ärendet

6. Remiss från Försvarsdepartementet gällande genomförande av Seveso III-direktivet (SOU 2014:17)

7. Begäran om förlängd remisstid Öbacken-Bränninge naturreservat, Stadsbyggnadsnämnden

8. Begäran om förlängd remisstid Öbacken-Bränninge naturreservat, Tekniska nämnden

9. Remiss om granskning av förslag till detaljplan för Lerhaga 1:4 med flera i Södertälje

10. Remiss om granskning angående förslag om detaljplan för Tvetaberg 13:1 med flera (Ålöström) i Södertälje

11. Remiss om granskning av förslag till detaljplan för Blåklinten 16 samt del av Mariekälla 1:1 i Södertälje

12. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

13. Övriga frågor

14. Kontorschefen informerar

15. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

16. Delegeringsbeslut -anmälningsärende, delas ut

17. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig framställan med anledning av begäran om omprövning av beslut (dnr 2013-2638), Sumer kulturförening i Södertälje

4. Managementrapport mars, miljökontoret

5. Muntlig information om Naturcentrum

6. Delårsbokslut per den 30 april 2014

6 a) Remiss från Mark- och miljödomstolen om Sjöfartsverkets ansökan om vattenverksamhet vid ombyggnad av Södertälje kanal och sluss inom Mälarledsprojektet (ev annan rubrik)
Obs! Sent utskick

7. Internkontrollplan 2014 för miljönämnden, tillägg

8. Uppföljning av miljönämndens verksamhet - januari-april 2014

9. Svar på remiss avseende redovisning av förslag för att minska problem med översvämningsmygg vid nedre Dalälven

10. Ändring av delegationsordningen angående buller

11. Remiss angående utställning av detaljplan för Ekgården norra, del av Ekgården 1:1 m fl i Södertälje

12. Begäran om omprövning av beslut gällande rökförbud utanför rökrum, Ivans bästa mat i Södertälje

13. Begäran om omprövning av beslut (dnr 2013-2638), Sumer kulturförening i Södertälje

14. Revidering av vitesbelopp gällande förbud enligt tobakslagen, Sumer kulturförening i Södertälje

15. Muntlig information om Torsjödal koloniområde

16. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

17. Övriga frågor

18. Kontorschefen informerar

19. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

20. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

21. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Managementrapport miljökontoret

4. Tveta Återvinningsanläggning, undersökning angående spridning av förorening från deponin via sprickor i berggrunden, muntlig information

5. Deponin - Hall 4:1, muntlig information

6. Muntlig information om LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) och LONA (Lokala naturvårdssatsningar) - bidrag

7. Uppföljning av miljönämndens ansvar inom miljöprogrammet för verksamhetsåret 2013

8. Remiss om Trafikverkets åtgärdsprogram 2014-2018 enligt förordning (2004:675) om omgivningsbuller, TRV 2014/9086

9. Internkontrollplan 2014 för miljönämnden

10. Remiss angående detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 (Hoxeltorp skola) i Viksberg

11. Remisss angående detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 m fl

12. Begäran om förlängd remisstid Öbacken-Bränninge naturreservat, Stadsbyggnadsnämnden

13. Begäran om förlängd remisstid Öbacken-Bränninge naturreservat, Tekniska nämnden

14. Plansamråd angående förslag till detaljplan för Farstanäs

15. Delegationsordningen - tillägg gällande yttrande om strandskyddsdispenser

16. Kultur- och fritidsnämnden föreläggs med vite att redovisa underlag för egenkontroll så att musik inte spelas med skadliga ljudnivåer

17. Remiss angående ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten  Övereneby 1:15, Forsbovägen 8, ext dnr 2014-00205

18. Föreläggande om att redovisa åtgärdsförslag för Hölö reningsverk samt åtgärdsplan för tillhörande ledningsnät

19. Föreläggande om att redovisa åtgärdsförslag för Mölnbo reningsverk samt åtgärdsplan för tillhörande ledningsnät

20. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

21. Övriga frågor

22. Kontorschefen informerar

23. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

24. Delegeringsbeslut - anmälningsärende - delas ut

25. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig informaton om vattenpipor

4. Beslut om inriktning för ny enhet på miljökontoret som omfattar Naturskolan och naturvården

5. Remiss förslag till avfallsplan 2015-2020 för Södertälje kommun

6. Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor

7. Remiss Regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

8. Ansökan om utdömande av vite gällande föreläggande enligt livsmedelslagen - Polska  Livsmedelsprodukter i Stockholm AB

9. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

10. Övriga frågor

11. Kontorschefen informerar

12. Ärendebalans - anmälningsärenden, delas ut

13. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

14. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Miljöbokslut, muntlig information

4. Återrapportering av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2009-2015, muntlig information

5. Diet for a Green Planet, URBACT, muntlig information

6. Tillsynsplan enligt miljöbalken - 2014

7. Remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Naturvårdsverkets rapport kap 1-6

Naturvårdsverkets rapport kap 7- bil 4

8. Bokslut per 31 december 2013 för miljönämnden

9. Remiss plansamråd detaljplan för Speceristen 5, Järna

10. Delegering till miljöhandläggare i Salems kommun

11. Ansökan om utdömande av vite gällande föreläggande enligt tobakslagen - Abo Nowas café

12. Revidering av förbud med vite mot rökning av tobak och vattenpipa i lokalen - Abo Nowas café

13. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

14. Övriga frågor

15. Kontorschefen informerar

16. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

17. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

18. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken till relaterade dokument.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig genomgång av viteslagen samt information om jävsfrågor

4. Arkivredogörare för miljönämnden

5. Verksamhetsplan 2014 för miljönämnden

6. Internbudget 2014 för miljönämnden

7. Behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen 2014-2016

8. Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2014-2016

9. Remiss angående utställning av detaljplan för Igelsta Gård inom Östertälje i Södertälje

10. Remiss detaljplan för del av Ekeby 4:1, ny skola i Enhörna i Södertälje kommun

11. Ansökan om utdömande av vite gällande tobakslagen, Ivans bästa mat, Shlomo

12. Diskussion om handläggning av enskilda avloppsärenden

13. Övriga frågor

14. Kontorschefen informerar

15. Ärendebalans - anmälningsärende, delas ut

16. Delegeringsbeslut - anmälningsärende, delas ut

17. Meddelanden - anmälningsärende, delas ut