2016-03-15

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information från Jannica Söderlund, miljösamordnare vid Södertälje sjukhus samt Petra Hansson, miljösamordnare på Locum

4. Ändring av delegationsordningen angående buller och upphandling

5. Remiss om reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund

6. Klagomål gällande buller från klockspel på Tingshuset, Stora Torget

7. Övriga frågor

8. Kontorschefen informerar

9. Ärendebalans

10. Delegeringsbeslut

11. Meddelanden