2016-08-23

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Redovisning av livsmedels- och provtagningsprojekt, muntlig information

4. Oljeutsläpp från Jompas Glas AB, muntlig information

5. Handlingsplan - mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

6. Förbud med vite mot att släppa ut avloppsvatten, Sörängs Samfällighetsförening

7. Remiss angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Syntagon AB

8. Medborgarförslag om att tidigarelägga eldningsveckorna

9. Remiss vid plansamråd för detaljplan för del av kvarteret Löjan med flera Mariekälla

10. Remiss vid plansamråd för detaljplan för Fasaden 5 med flera i Södertälje

11. Begäran om omprövning av beslut att göra en byggnadsteknisk undersökning av Körsbärets förskola

12. Begäran om omprövning av beslut att göra en byggnadsteknisk undersökning av Soldalaskolan

13. Begäran om omprövning av beslut att göra en byggnadsteknisk undersökning av Satellitens förskola

14. Begäran om omprövning av beslut att göra en byggnadsteknisk undersökning av Oxbacksskolan

15. Remiss, Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning

16. Yttrande över förvaltningens underlag över Mål- och budget 2017-2019

17. Taxa 2017 för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken
Taxebilaga 2

18. Taxa 2017 för tillsyn enligt strålskyddslagen

19. Taxa 2017 för tillsyn enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa

20. Taxa 2017 för livsmedelskontroll

21. Taxa 2017 för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

22. Övriga frågor

23. Ordföranden informerar

24. Kontorschefen informerar

25. Ärendebalans

26. Delegeringsbeslut

27. Meddelanden