2016-09-27

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om ny skötselplan för Farstanäs

4. Dispens från reservatsföreskrifterna i Parkudden-Lövsta naturreservat för underhåll av vägen fram till husbehovstäkt

5. Krisplan - livsmedel och dricksvatten

6. Remiss från Naturvårdsverket gällande reviderade föreskrifter om kontroll av luftkvalitet

7. Revidering av delegationsordningen för miljönämnden

8. Remiss vid plansamråd för Kolpenäs 1:1 och Södra 1:2

9. Delårsbokslut för miljönämnden per den 31 augusti 2016

10. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-augusti 2016

11. Rapport om internkontroll 2016 - del 1

12. Motion av Alexander Rosenberg (M) "En ansvarsfull naturvård"

13. Övriga frågor

14. Ordföranden informerar

15. Kontorschefen informerar

16. Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Meddelanden