2016-12-06

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Examensarbete om partiklar, pm 10, muntlig information

3 b) Motorcentrum, muntlig information

4. Exploatering av Igelstaområdet, muntlig information

5. Förslag till skötselplan för Farstanäs naturreservat

6. Behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen 2017-2019

7. Remiss vid plansamråd för Tvetaberg 5:1 m fl

8. Remiss om ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid Snäckvikenanläggningen (Astra Zeneca AB)

9. Remiss Vattenplan för Nykvarns kommun

10. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Strategi för ökad medborgardialog

11. Övriga frågor

12. Ordföranden informerar

13. Kontorschefen informerar

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden