Nämnddokument

Här hittar du samtliga nämnders verksamhetsplaner och reglementen.

Arvodesnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Äldreomsorgsnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Kommundelsnämnderna
Omsorgsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunens revisorer
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala pensionärsrådet
Turordning för ersättares inkallande