2016-03-03

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Ej verkställda beslut

5. Muntlig information om hälso- och sjukvårdslagen - ansvar

6. Årsbokslut 2015 för omsorgsnämnden

7. Verksamhetsplan med budget 2016

8. Översyn av taxor och avgifter

9. Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse 2015

10. Uppföljning av LSS 9 § 9 p 2015

11. Uppföljningsplan för verksamhet inom omsorgen 2016-2018

12. Ärendebalans

13. Nämnden informerar

14. Kontoret informerar

15. Meddelanden/ anmälningsärenden

16. Övriga frågor