2016-03-31

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden (1)

5. Ej verkställda beslut

6. Info från kommundoktorand

7. Flytt av korttidstillsyn till Foucaultgymnasiet och i samband med det en minskning av korttidsenhet

8. Ansökan om stimulansmedel för utbildning

9. Ekonomisk uppföljning

10. Ersättningsnivåer inom personlig assistans

11. Remiss - Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård omsorg och forskning (SOU 2015:80)

12. Plan för sysselsättning enligt LSS/SoL 2017-2019 för personer med Autismspektrumsyndrom

13. Remissvar Förslag till vatten- och avloppsplan

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Övriga frågor