2016-06-02

1. Tjänsgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4. SBK information om planärenden

5. Delegerade uppgifter inom hemtjänsten

6. Ekonomisk uppföljning

7. K0ntoret informerar

Beslutsärenden

8. Södetälje kommuns handlingsplan mot våld i nära relationer

9. Översyn av taxor och avgifter (avgiftssystem)

10. Revidering riktlinjer LSS

11. Delårsboksluk per den 30 april 2016

12. Ombud enligt personuppgiftslagen

13. Revisionsberättelse och årsredovisning år 2015 för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

14. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv omsorgsverksamhet

15. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Sländan 5 i Södertälje

16. Ändrade tider för omsorgsnämnden

17. Ärendebalans

18. Nämnden informerar

19. Kontoret informerar

20. Meddelanden/anmälningsärenden

21. Delegeringsbeslut

22. Övriga frågor