2016-08-25

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärende

Informationsärenden

5. Kommunens arbete mot fusk och bedrägerier

6. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SoL och LSS, kvartal två 2016

7. Kontoret informerar

Beslutsärenden

8. Yttrande över förvaltningens förslag till Mål och Budget 2017-2019

9. Uppföljning av ny modell för utförande av hemtjänst

10. Detaljplan för Sporren 1 m fl

11. Detaljplan för Ytterjärna konsthall och konferens

12. Ändring av sammanträdesplan

13. Ärendebalans

14. Nämnden informerar

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delelgeringsbeslut

17. Övriga frågor