2016-09-29

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Ej verkställda beslut

5. Kontoret iformerar

6. Delårsbokslut augusti 2016

7. Taxor och avgifter 2017 - 2019

8. Yttrande "Framtida inriktning för färdtjänst"

9. Ändring av delegationsordning

10. Översyn av reglemente

11. Uppföljning av internkontrollplanen

12. Rutin vid svar på detaljplaner

13. Granskning angående förslag till detaljplan för Tunet 5 m fl i Södertälje

14. Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för Brunnsäng 1:1 Bovieran i Södertälje

15. Ärendebalans

16. Nämnden informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor