2016-11-17

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Ej verkställda beslut

5. Ekonomisk uppföljning

6. Kontoret informerar

Beslutsärenden

7. Likställa upphandlade verksamheter med kommunens egna

8. Ändring av delegationsordning

9. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SoL och LSS, kvartal tre 2016

10.  Samverkansavtal mellan länets kommuner och universitet och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå, dnr KSL/16/0049-24

11.  Sammanträdesplan för 2017

13.  Nämnden informerar

14.  Meddelanden/anmälningsärenden

15.  Delegeringsbeslut

16.  Övriga frågor