2016-12-15

1.     Protokollets justering

2.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

3.     Information om verksamhetsplan och rambudget 2017

4.     Information om autismspektrumgruppen

5.     Information från nämnden

6.     Information från kontoret

 Beslutsärenden

7.  Boendeplan 2017-2019

8.  Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen till personer med funktionsnedsättningar, upp till 65 år.

9. Revidering av plan för daglig verksamhet

10. Risk- och sårbarhetsanalys

11. Yttrande över remiss – Strategi för ökad medborgardialog

12. Svar på revisionsrapport nr 3/2016 – Granskning av kvalitet och upphandling av tolkar

13. Yttrande över remiss – Föreskrifter och allmänna råd om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete med tillhörande konsekvensutredning