Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2017-02-02. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4. Nämnden informerar

5. Kontoret informerar

6. Kommittédirektiv – Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning

Beslutsärenden

7. Revisionsrapport nr 6/2016 – Granskning av kommunens hantering av anmälningar utifrån lex Sarah och lex Maria

8. Verksamhetsplan och budget för omsorgsnämnden 2017

9. Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

10. Yttrande över remiss – Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62

11. Uppföljningsplan för verksamhet inom omsorgen 2017-2019

12. Uppföljning av daglig verksamhet år 2016 (LSS 9 § 10 p 2016)

13. Ärendebalans

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor