Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2018-10-11. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Nämnden informerar

5.     Kontoret informerar

6.     Hållbar omsorg

Beslutsärenden

7.     Delårsbokslut 2 Omsorgsnämnden

8.     Uppföljning av internkontroll 2018

9.     Taxor och avgifter 2019 - 2021

10. Yttrande över handlingsplan för suicidprevention Södertälje kommun 2019 - 2022

11. Yttrande över styrdokument för systematiskt demokratiarbete

12.  Samråd gällande detaljplan för del av fastigheten Östertälje 1:15 (Tallbacken)

13. Anmälningsärenden

14. Delegeringsbeslut

15. Övriga frågor