Använd Provisum E-tjänst

Nu kör vi! Läs först manualen. Du hittar den i Användarinstruktioner till vänster i E-tjänsten. Försök att hitta svaren där.

Viktigt meddelande!
Resursen kommer att genomföra ett servicefönster på bakomliggande infrastruktur från klockan 06:00 den 25/3 till klockan 23:00 den 26/3 (lördag och söndag). Detta medför att tjänsterna Provisum och tillhörande e-tjänst kommer att vara helt stängda eller delvis stängda under denna perioden.

Här hittar du mer information om Provisum e-tjänst

Här kommer du till Provisum e-tjänst

Granskningsläget för årsräkningar år 2022 

2023-03-21
Antalet årsräkningar som ska lämnas in: 1 103 st
Totalt inkomna årsräkningar: 936 st
Inkomna via E-tjänst: 284 st
Granskade: 273 st, ca 25 %

OBS! Lämna in din årsäkning komplett ifylld tillsammans med samtliga begärda handlingar. INVÄNTA ÅRSBESKED och skicka in alla handlingar komplett. Bifoga endast underlag enligt checklistan. Avrunda till hela tal, (utan öre).


Det finns två (2) sätt att inkomma med årsräkningen:

1. Genom Provisums E-tjänst med bifogade underlag, eller
2. I pappersform med kopior på underlag utifrån checklistan

Inkommer årsräkning, bilagor eller redogörelse på annat sätt kommer det att påverka överförmyndarens bedömning av kostnadsersättning.

CHECKLISTA

Vad som ska skickas in med årsräkningen

INKOMSTER, UTGIFTER och SKULDER

□ Kontoutdrag från transaktionskontot för HELA perioden.
Av kontoutdraget ska det framgå vem som är kontohavare, kontonummer och saldo efter varje transaktion, samt vilken bank det avser.  Det ska vara kontoutdrag från banken, inte från redovisningssystem, Excel ark e.dyl. 

□ I de fall det inte framgår av kontoutdraget vad girobetalningen avser, ska kopior på betalordrar bifogas.

□ Om det skett transaktioner på övriga konton (ej sk ”fickpengskonto”) under året ska även kontoutdrag för detta konto skickas med. 

□ Om inte mottagande kontonummer framgår vid överföringar till huvudman ska också kontoutdrag för huvudmannens egna konto skickas med.

□ Försäkringskassan ”summerade verkställda betalningar”  (måste begäras ut per tfn).

Här framgår även bostads- och andra eventuella bidrag samt skatt.

□ Pensionsmyndigheten ”summerade verkställda betalningar”  (måste begäras ut per tfn).

Här framgår även bostads- och andra eventuella bidrag samt skatt.

□ Lön brutto – bifoga kontrolluppgift.

□ Övriga pensionsutbetalningar brutto, ex AMF, bifoga kontrolluppgift.

□ Årsbesked från samtliga banker, även för fonder och liknande. Det ska även framgå att konton är överförmyndarspärrade.

□ Hyra/avgift, bifoga en hyresavi.

□ Hemförsäkring, bifoga försäkringsbesked där försäkrad adress framgår.

□ Kontantuttag ska styrkas med mottagningskvittens på samtliga uttag.

□ Arvode (om huvudman betalar). Styrk att arbetsgivaravgift och skatt är inbetalt. Kontoutdrag från Skattekontot.

□ Kvitton på kapitalvaror, semesterutgifter samt större inköp.

□ Underlag på skulder, ex från kronofogden, CSN. Om skulderna ökat genom ränteuppräkning eller liknande, ange detta under ”Övriga upplysningar”.

□ Om skuldsanering finns ska beslut på detta skickas med.

 Observera att du ska skicka in kopior, inte original och endast en kopia på varje fast utgift

 

Recruto - ny rekryteringsportal för gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnden Södertälje-Nykvarn lanserar nu en ny rekryteringsportal – Recruto – för dig som är god man eller förvaltare.

Syftet med det nya systemet är att förenkla processen för dig som – nu eller i framtiden – kan tänka dig att åta dig uppdrag som god man eller förvaltare.

Nämnden kommer från och med den 1 april 2023 i huvudsak lägga ut och förmedla uppdrag via Recruto. 

Om du vill få förfrågningar från oss om nya uppdrag behöver du därför registrera dig i Recruto. Fyll i dina uppgifter så att du kan ta del av alla våra uppdrag som behöver tillsättas.

Vad behöver du göra nu?

Klicka på nedan länken för att registrera dig. Du kommer då att få ett mejl med inloggningsuppgifter. Om du inte får mejlet titta i din skräppost. Vissa mejl filtreras bort felaktigt.

https://www.recruto.se/apps/modal-window/new-candidate/g/1491

Hur gör du för att få ett nytt uppdrag?

Överförmyndarnämnden kommer löpande från den 1 april 2023 att lägga upp annonser i portalen som du kan anmäla intresse till. Tänk på att du kommer att behöva logga in i Recruto för att kunna se uppdragen. Det beror på att obehöriga inte ska kunna nå känslig information där.

Länk till portalen skickar vi ut till dig efter att du registrerat dig. Du kommer också kunna hitta länken för att nå uppdragen på vår hemsida.

 OBS! Om du inte vill åta dig några fler uppdrag behöver du inte registrera dig i Recruto.

 

Utbildning Arv och testamente 23 mars 2023 

Välkommen med din anmälan till overformyndarnamnden@sodertalje.se senast den 16 mars 2023. Kaffe och smörgås serveras.

 

Tid och plats: torsdagen den 23 mars kl 17:30 - ca 19:30, sammanträdesrum Dirigenten plan 1 i Södertälje stadshus.

 

Utbildningen handlar om ställföreträdares uppdrag att bevaka huvudmannens rätt i arvsrättsliga frågor. Dvs. vad är egentligen ställföreträdarens ansvar om huvudmannen är arvinge i ett dödsbo men också vad ska ställföreträdaren tänka på om huvudmannen själv vill ordna sin arvssituation genom upprättande av ett testamente. Förutom fokus på bouppteckning, arvskifte och testamente kommer utbildningen även att innehålla information om Allmänna arvsfonden och vad som händer om huvudmannen avlider utan att efterlämna några släktingar.

 

Föreläsare är Ulrika Byström, jurist Kammarkollegiet och före detta medarbetare hos oss på överförmyndarenheten i Södertälje och Nykvarn.

 

Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

En ställföreträdare kan ansöka om ersättning för sin huvudman digitalt via Mina sidor hos Försäkringskassan.

Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

Läs mer hos Försäkringskassan

Länk: Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Bra att veta för dig som god man och förvaltare: Information från Försäkringskassan

Bankärenden för annans räkning - tre utbildningsfilmer

Svenska Bankföreningen har tagit fram tre korta utbildningsfilmer för den som behöver hjälpa någon i sin närhet med bankärenden när personen av olika anledningar inte längre kan sköta sin ekonomi på egen hand.

I de tre filmerna:

Bankföreningen har även tagit fram broschyren Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Vad gäller för mig?

Se filmerna och broschyrerna på Bankföreningens hemsida

Årsräkning

Du som är god man eller förvaltare är redovisningsskyldig och ska varje år lämna en årsräkning till överförmyndarenheten.

Snart är det 1 mars. Då ska du som ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare eller särskild förordnad förmyndare) ha lämnat in en årsräkning för 2022. Du som beviljats lättnader i din redovisning redovisar enligt det beslutet.

Om du inte kan lämna din årsräkning i tid ska du begära anstånd senast sista februari. Begäran om anstånd kan du göra genom att maila till: overformyndarnamnden@sodertalje.se  I din begäran ska framgå varför du inte kan lämna i tid samt hur länge du önskar anstånd.

Om överförmyndarenheten har skickat påminnelse till dig om att lämna årsräkning, beviljas normalt inga anstånd. Försenade handlingar gör att vi måste skicka påminnelser och i värsta fall vitesföreläggande. Dessa arbetsmoment tar mycket tid från annat arbete såsom granskning av årsräkningar.