Ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden

Alla åtgärder och handlingar du vill utföra för huvudmannens eller den underårigas räkning som gäller sådant som har stort ekonomiskt eller materiellt värde kräver samtycke från överförmyndarnämnden

Om du som ställföreträdare behöver köpa, sälja eller underhålla en fastighet måste du alltid ansöka om överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller även när din huvudman eller den underåriga ska få en fastighet, utan att betala.

Du kan heller inte sätta huvudmannen eller den underåriga i skuld eller låna ut hens pengar utan att ha nämndens samtycke. Observera att du aldrig har rätt att skänka bort hens egendom.

Överförmyndarnämnden är restriktiv med att ge samtycke till lån och till pantsättning av huvudmäns eller underårigas egendom. Läs mer om reglerna för det i föräldrabalken 14 kap. 13 §. 

Observera dock att för statliga lån som har som ändamål att ge huvudmannen eller den underåriga möjlighet till utbildning eller bosättning, behövs det inget samtycke från överförmyndarnämnden. För lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN) behövs det till exempel inte något tillstånd.

Så här gör du för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke för ärenden som rör lån:

 1. Använd blanketten Begäran om samtycke till att uppta lån – vuxen eller Begäran om samtycke till att uppta lån – barn.
 2. Berätta varför det är nödvändigt att ta ett lån och beskriv fördelar, nackdelar och risker. Eller berätta varför huvudmannens eller den underårigas egendom behöver pantsättas, och varför det är till hens fördel.
 3. Berätta om låneförslaget. Bifoga bankens villkor och riskanalys.
 4. Bifoga huvudmannens skriftliga yttrande till åtgärden, eller ett läkarintyg om att huvudmannen inte kan lämna ett skriftligt yttrande. Gäller lånet en underårig som fyllt 16 år ska hen skriva under blanketten.
 5. Om huvudmannen inte kan lämna ett skriftligt yttrande, lämna om möjligt skriftliga yttranden från närmast anhöriga.
 6. Lånet är inte giltigt förrän du har överförmyndarnämndens skriftliga samtycke att genomföra det, oavsett om det handlar om att ta ett lån eller att pantsätta huvudmannens eller den underårigas egendom.
 7. Efter det att lånet är beviljat ska du skicka in en kopia på de underskrivna lånehandlingarna och eventuella pantbrev till överförmyndarnämnden.

För att du som ställföreträdare för huvudmannens eller den underårigas räkning ska kunna köpa, sälja, hyra, hyra ut eller inteckna fastigheter eller bostadsrätter behöver du överförmyndarnämndens samtycke.
Du kan läsa mer om vad som gäller gode män och förvaltare i föräldrabalken 14 kap. 11 och 13 §§, om förmyndare i 13 kap. 10 och 12 §§, 12 kap. 7 §, samt alla ställföreträdare i 16 kap. 9 §.

Så här gör du för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke när ärendet rör fastigheter:

 1. Använd blanketten Begäran om samtycke till åtgärd gällande fast egendom – vuxen eller blanketten Begäran om samtycke till åtgärd gällande fast egendom – barn.
 2. Ange vilken åtgärd du vill utföra, till exempel försäljning, köp, gåva, pantsättning, inteckning, uthyrning eller byte. Använd gärna fastighetsbeteckningen.
 3. Berätta om någon intressent i ärendet är en av huvudmannens eller den underårigas närstående.
 4. Berätta vilken åtgärd du vill utföra och varför, och om konsekvenser och risker.
 5. Skriv hur stor del av fastigheten huvudmannen eller den underåriga äger.
 6. Kommer huvudmannen eller den underåriga att kunna bo i fastigheten efter åtgärden? Berätta också varför, eller varför inte.
 7. Bifoga huvudmannens skriftliga yttrande till åtgärden, eller ett läkarintyg om att huvudmannen inte kan lämna ett skriftligt yttrande. Gäller affären en underårig som fyllt 16 år ska hen skriva under blanketten.
 8. Om huvudmannen inte kan lämna ett skriftligt yttrande, lämna om möjligt skriftliga yttranden från närmast anhöriga. Den underårigas föräldrar och myndiga syskon ska om möjlig yttra sig skriftligt om affären.
 9. Det avtal du vill få samtycke för kan vara till exempel ett köpekontrakt, hyresavtal eller ett gåvobrev. Avtalet ska lämnas in i två exemplar, original och kopia. Kontraktet ska vara undertecknat av såväl säljare som köpare, eller uthyrare och hyresperson, givare och mottagare, och så vidare. Du som ställföreträdare ska underteckna för huvudmannens räkning, du som är förmyndare ska underteckna i den underårigas ställe. I köpekontrakt ska det finnas ett villkor om att försäljningen genomförs under förutsättning att överförmyndarnämnden lämnar samtycke. Vid pantsättning och inteckning ska låneavtal och villkor från banken bifogas, liksom information om befintlig pantsättning och inteckning.
 10. Gäller ärendet en försäljning ska du bifoga en kopia av budgivningslistan och ett värderingsutlåtande. Värderingsutlåtandet ska vara utfärdat av ett värderingsinstitut eller en sakkunnig, till exempel en registrerad fastighetsmäklare eller en värderingsman som anlitas av en bank. Finns det ingen budgivningslista ska du istället bifoga två värderingsutlåtanden från två opartiska personer.
 11. Om ärendet är en försäljning och säljaren är ett dödsbo måste du bifoga en kopia av bouppteckningen där det ska framgå vilka som är dödsbodelägare.
 12. Bifoga mäklarens objektsbeskrivning om det finns en.
 13. Du kan verkställa ärendet först när du har överförmyndarnämndens skriftliga samtycke, oavsett vad ärendet gäller.
 14. Om ärendet är ett köp eller en försäljning ska huvudmannens eller den underårigas pengar efter genomförd affär sättas in på hens överförmyndarspärrade bankkonto. Skicka sedan in ett kontoutdrag som visar att pengarna är insatta och en kopia på likvidavräkningen från bostadsaffären, till överförmyndarnämnden

När en delägare i ett dödsbo är underårig eller har en ställföreträdare ska överförmyndarnämnden godkänna arvskiftet för att det ska vara giltigt. Det måste då alltid finnas en skriftlig arvskifteshandling.

En fördelning av dödsboets tillgångar utan arvskifteshandling och nämndens godkännande är ogiltig och kan ge anledning till skadeståndsansvar. Det betyder alltså att ingen kan ärva något och bli den nya lagliga ägaren innan överförmyndarnämnden har godkänt uppdelningen av arvegodset, och att om ni bryter mot det kan ni bli dömda att betala skadestånd.

Det är vanligt att delägarna i ett dödsbo fördelar arvet utan att formellt skifta dödsboet. När det inte upprättas en skriftlig arvskifteshandling är dödsboet juridiskt sett inte upplöst. Eftersom dödsboet då finns kvar kan fordringsägare ställa krav på betalning, och delägare i dödsboet kan tvinga fram nya beslut när det gäller hur tillgångarna ska fördelas.

Överförmyndarnämnden kräver att det blir ett arvskifte och att en arvskifteshandling med korrekt underlag lämnas in till oss, eller att ställföreträdaren lämnar upplysningar om varför arvskiftet är fördröjt. Överförmyndarnämnden kan förelägga ställföreträdaren vid vite att fullgöra sina skyldigheter.

Läs mer om vad som gäller vid arvskifte i föräldrabalken 15 kap. 1–6 §§.

Så här gör du för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till ett arvskifte:

 1. Använd blanketten Begäran om samtycke till arvskifte – vuxen eller blanketten Begäran om samtycke till arvskifte – barn. Observera att det är du som är god man, förvaltare eller förmyndare som ansöker.
 2. Ange på vilket sätt olika tillgångar i dödsboet har värderats. Det kan vara intressant för överförmyndarnämnden om ni av någon anledning har avvikit från vad som är sedvanligt vid värdering av dödsbon eller om huvudmannen eller den underåriga kan komma att förfördelas genom att viss egendom har fått ett lågt skiftesvärde. Bifoga gärna en lista eller liknande.
 3. Bifoga en arvskifteshandling i original samt en bestyrkt kopia. Skiftet måste vara undertecknat av ställföreträdaren för huvudmannens räkning, eller av förmyndaren för den underårigas räkning, och av samtliga övriga dödsbodelägare.
 4. Bifoga en kopia av den registrerade bouppteckningen.
 5. Bifoga en kopia på eventuellt testamente och äktenskapsförord.
 6. Bifoga en redovisningsräkning för dödsboets förvaltning för tiden från och med dödsdagen till och med skiftesdagen. Redovisningsräkning innebär en redogörelse över vad som har hänt i dödsboet. Bifoga bankkontoutdrag där det framgår vilka skulder som har betalats och om tillgångar har sålts, och att köpeskillingen har satts in på den avlidnas konto.
 7. Bifoga ett värderingsutlåtande för fastigheter, tomträtter, bostadsrätter och värdefullare lösöre.
 8. Gäller ansökan en underårig som fyllt 16 år ska du bifoga ett skriftligt utlåtande från hen.
 9. Skicka ansökan och alla bilagor till Överförmyndarnämnden i Södertälje.
 10. Först när du har fått ett skriftligt samtycke kan arvskiftet verkställas.
 11. När arvskiftet är verkställt ska du som är ställföreträdare redovisa för nämnden att tillgångarna som huvudmannen eller den underåriga ska ärva enligt arvskiftehandlingen har överförts. Det kan du göra till exempel genom att sända in en kopia på ett bankkontoutdrag till överförmyndarnämnden. Observera att insättningen alltid ska göras på ett överförmyndarspärrat konto för huvudmän, men att det också gäller för underåriga om beloppet överstiger ett basbelopp.

Som ställföreträdare måste du ha överförmyndarnämndens samtycke för att få placera huvudmannens eller den underårigas pengar. Du kan läsa mer om vad som gäller i föräldrabalken 13 kap. 6 §, 14 kap. 5–6 §§ och 12 kap. 4 §.

Så här gör du för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till att placera pengar:

 1. Fyll i blanketten Begäran om samtycke till placering – vuxen eller blanketten Begäran om samtycke till placering – barn. Ange varför huvudmannens eller den underårigas pengar ska placeras på just det här sättet och varför det ska ske just nu och inte kan vänta. Bifoga ett placeringsförslag med information om placeringen, som till exempel fondbestämmelser och en beskrivning av hur fonden placerar insatt kapital. Bifoga en riskanalys för placeringen. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke, bifoga ett läkarintyg som styrker det. Om den underåriga fyllt 16 år ska hen skriva under blanketten. Om det är möjligt, bifoga ett skriftligt godkännande från huvudmannens eller den underårigas närmaste släktingar. Du kan inte placera huvudmannens eller den underårigas pengar förrän du har överförmyndarnämndens skriftliga samtycke. Skicka in ett kontoutdrag till överförmyndarnämnden för att visa att du har placerat pengarna på det sätt som överförmyndarnämnden har samtyckt till.

För de vanligaste ärendena har vi särskilda blanketter, se under rubriken Ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden där du hittar information om samtycken som gäller uttag, fastigheter, arvskiften och värdepapper. Har du andra saker du vill ansöka om samtycke för att få göra så kontakta oss på överförmyndarnämnden.

Bild på Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Telefontid mån-ons 10-12 Telefon: 08-523 037 80 E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje