Du som är eller vill bli god man eller förvaltare

Vill du bli god man eller förvaltare kan du här hitta information om det arbete som gode män och förvaltare gör, och information om var du kan läsa mer. Du som redan är god man eller förvaltare kan hitta information och e-tjänster och blanketter som du kan behöva.

Den som behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, ta hand om sin egendom eller sina pengar har under vissa förutsättningar rätt att få den hjälpen. Personen som får hjälp kallas huvudman och kan få en ställföreträdare utsedd som är god man eller förvaltare.

Den som har svårt att själv bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga intressen kan under vissa förutsättningar få en god man eller förvaltare för att se till att vardagen fungerar. Den som behöver hjälp på detta sätt kallas huvudman, och den som hjälper kallas ställföreträdare.

I lagen står det att en god man kan utses då någon behöver hjälp på grund av

 • sjukdom
 • psykisk störning
 • försvagat hälsotillstånd
 • liknande förhållanden, till exempel missbruk.

Texten är från föräldrabalkens 11 kap. 4 §; du kan läsa mer i föräldrabalken.

Du kan ansöka om att bli god man eller förvaltare för en specifik person, men du kan också anmäla att du vill bli tilldelad en huvudman som behöver en ställföreträdare. Läs mer under rubriken Vill du bli god man eller förvaltare.

Ställföreträdare är samlingsnamnet för gode män och förvaltare, samt förmyndare. Det uppdrag du kan få från överförmyndarnämnden eller Södertälje tingsrätt kan delas in i tre ansvarsområden och du kan bli tilldelad ett, två eller tre av delarna beroende på vad tingsrätten beslutar att huvudmannen behöver hjälp med. Uppdraget delas in i delarna:

 • bevaka rättigheter:
  innebär att bevaka och tillvarata juridiska rättigheter som att se till att huvudmannen får de vårdinsatser och bidrag som hen har rätt till
 • förvalta egendom:
  betyder att sköta om ekonomin, till exempel betala räkningar eller se till att huvudmannen har fickpengar att röra sig med
 • sörja för person:
  innebär att se till att huvudmannen får sina personliga angelägenheter bevakade, till exempel så att hen får den vård eller fritid som hen har rätt till.

En ställföreträdare ska alltid handla utifrån huvudmannens bästa. En god man behöver vanligen ha huvudmannens samtycke. En förvaltare kan däremot agera utan huvudmannens samtycke, för huvudmannens bästa.

Först när rätten bestämmer att det inte räcker med en god man kan en huvudman få en förvaltare utsedd för sig. En person som får en förvaltare förlorar sin rätt att själv ta hand om sina rättsliga angelägenheter.

Att vara god man eller förvaltare är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Du ska värna om en person och bevaka hens intressen och rättigheter, för en mindre ekonomisk ersättning. Det kräver både engagemang och tålamod. Men det kan också vara givande på sätt som du inte kan föreställa dig innan. Du som vill vara god man eller förvaltare bör oftast kunna tänka dig att ha ditt uppdrag ganska länge och tänka långsiktigt.

Du behöver inga specialkunskaper för att bli god man eller förvaltare. Men du ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det innebär att du respekterar Sveriges lagar och inte är dömd för något allvarligt brott, att du har en ordnad ekonomi och kunskap om hur samhället fungerar. Du behöver vara strukturerad och kunna bemöta din huvudman och aktörerna kring hen på ett professionellt sätt, och du behöver behärska det svenska språket.

För vissa kortare uppdrag som du kan läsa om under rubriken Tillfällig god man i vissa situationer[länk] kan du behöva ha specifika kunskaper. Vill du till exempel bli god man för frånvarande arvingar i dödsbo ska du ha kunskaper om dödsboförvaltning och arvskifte. Du kan också bli god man för ett barn som tar del i samma rättshandling som sin förmyndare. Det kan exempelvis gälla att ta emot en gåva med motprestation. Då krävs juridiska och ekonomiska kunskaper.

Det är viktigt att du förstår ditt ansvar och vad du ska göra innan du får en huvudman att vara ställföreträdare för. Därför bör du läsa på ordentligt vad uppdraget innebär, samt gå en av de utbildningar som överförmyndarnämnden ordnar. Du kan även välja att gå en likvärdig utbildning som anordnas som studiecirkel vid något studieförbund eller av någon intresseförening. Du kan läsa mer om uppdraget i informationsbladet Välkommen som god man eller förvaltare.

Observera att uppdraget att vara god man för ensamkommande barn ser lite annorlunda ut. Ditt ansvar är då lite bredare, men också alltid tidsbegränsat. Läs mer under rubriken God man för ensamkommande barn.

Det finns också mycket information du kan läsa själv, se under rubrikerna Informationsblad och Länkar.

Vill du bli ställföreträdare kan du fylla i och skicka in blanketten Intresseanmälan – god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

Om du är god man och vill förändra ditt uppdrag på något sätt gör du så här:

 • Jag vill bli god man för en specifik person.
  När du vill bli god man för en specifik person som kanske är en nära vän eller en anhörig ansöker du genom att fylla i blanketten Åtagande för specifik person god man eller förvaltare.
  Du måste också skicka in blanketten Samtycke från huvudman. Om huvudmannen inte kan samtycka använder du istället blanketten Yttrande från anhörig. Då måste du också skicka in ett läkarintyg där det framgår att huvudmannen inte är kapabel att skriva under själv.
  Skicka din ansökan till Södertälje tingsrätt.
 • Jag tar gärna fler uppdrag som god man eller förvaltare.
  Om du är registrerad som god man hos oss och vill ha fler uppdrag meddelar du det genom att mejla till överförmyndarnämnden.
 • Jag vill avsluta mitt uppdrag som god man eller förvaltare.
  Ansök om att bli befriad från ditt uppdrag genom att fylla i blanketten Ställföreträdares begäran om entledigande. Skicka blanketten till överförmyndarnämnden
  Om anledningen till att du vill avsäga dig ditt uppdrag är att du tycker att din huvudman skulle behöva hjälp som du inte kan ge eller att ni inte samarbetar bra är du välkommen att anmäla intresse för att ta ett annat uppdrag.
 • Jag vill förändra det uppdrag som jag har idag som god man eller förvaltare.
  Om du anser att din huvudman behöver mer hjälp, kanske för att hen mår sämre, eller mindre hjälp för att hen mår bättre, då kan du ansöka om att ditt uppdrag ska utökas eller begränsas. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om utökning, begränsning eller upphörande av uppdrag. Skicka blanketten till tingsrätten.

Behöver du hjälp kan du höra av dig till oss på Överförmyndarnämnden i Södertälje.

Det är överförmyndarnämnden i den kommun där barnet vistas som är tillsynsmyndighet och ska utse en god man till ensamkommande barn som kommer till Sverige. Alla individer som är under 18 år räknas som barn i lagens mening. Gode mannens uppdrag för alla barn är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. 

Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Uppdraget som god man för ensamkommande barn skiljer sig alltså lite från ett vanligt uppdrag som god man.

Att vara god man i vårdnadshavares och förmyndares ställe innebär bland annat att:

 • vara barnets juridiska företrädare, dock normalt sett inte i den rättsliga prövningen av asylfrågan eftersom det sköts av barnets offentliga biträde. 
 • ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen.
 • bevaka att barnet får rätt vård och ta alla vårdrelaterade beslut för barnet, som att välja vårdcentral och tandläkare.
 • besluta om barnets boende och skolgång.
 • besluta i ekonomiska frågor som rör barnet, inklusive vad barnets pengar ska användas till. 
 • du har rätt att och du bör alltid närvara vid möten hos Migrationsverket, socialtjänsten och polisen. 

I uppdraget som god man till ensamkommande barn ingår inte att sköta den dagliga vården eller tillsynen av barnet. Den uppgiften har familjehemmet eller boendet. En god man har heller ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet och kan inte bli ansvarig för skadeståndsskyldigheter som barnet har.

Uppdraget är tillfälligt och upphör när 

 • upphållstillstånd beviljats för ett barn som söker asyl, och barnet fått en vårdnadshavare utsedd.
 • barnet varaktigt lämnat Sverige.
 • föräldrarna anländer till Sverige och kan utöva vårdnaden. 
 • barnets vårdnadshavare anländer till Sverige och kan utöva vårdnaden.
 • barnet fyller 18 år.

Mer information hittar du

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man för ensamkommande barn

För att få reda på mer om utbildningar kan du kontakta ett studieförbund eller en intresseförening för gode män och förvaltare, se under rubriken Länkar.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till överförmyndarnämnden.

 

Som god man för ensamkommande barn kan du behöva följande information och blanketter:

Observera att du som är god man för ensamkommande barn har ett uppdrag som ser lite annorlunda ut och att det därför finns särskilda blanketter för dig att använda. Se under rubriken Jag är god man för ensamkommande barn och söker redovisningsinformation.

Som god man eller förvaltare kan du behöva följande information och blanketter:

Bild på Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Telefontid mån-ons 10-12 Telefon: 08-523 037 80 E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje