Du som behöver en god man eller en förvaltare

Här kan du läsa om vad gode män och förvaltare gör, hitta blanketter och få veta hur du ska göra för att få hjälp. Kanske vill du ha en god man, eller kanske tycker du att du inte behöver ha en god man längre? Eller kanske du som läser undrar hur du ska hjälpa någon annan, en nära vän eller anhörig?

Du som behöver hjälp med att bevaka dina rättigheter och ta hand om det du äger eller dina pengar har möjlighet att ansöka om att få den hjälpen. Det står i en lag som heter föräldrabalken vem som kan få hjälp. Tingsrätten tar emot din ansökan och kontrollerar den, och överförmyndarnämnden utreder om det som står i lagen stämmer in på dig och om just du har rätt att få hjälp.

Den som får hjälp kallas huvudman, och den som hjälper till kallas ställföreträdare. Ställföreträdaren är förmyndare, förvaltare eller god man. Förmyndare får den som är yngre än 18 år. Du kan läsa om det under rubriken Förmyndare.

Om du har svårt att sköta dina pengar själv så har du rätt att be om att få hjälp med det. Med sköta dina pengar menar vi betala dina räkningar och räkna ut hur mycket pengar du har till sådant som mat och nöjen. Det står i lagen vem som kan få hjälp, och det är tingsrätten som avgör om just du har rätt att få hjälp.

En god man kan hjälpa dig sköta dina pengar, ringa viktiga samtal och fylla i blanketter tillsammans med dig. Du får bara en god man om det behövs. Kanske kan du få hjälp på något annat sätt? Om du har någon du litar på kan du skriva en fullmakt till den personen. Ni kan få hjälp med det på den bank där du har dina pengar. Du kan bara få en god man om du tackar ja till den person som vill hjälpa dig, det kallas att samtycka.

Behöver du ännu mer hjälp kan du få en förvaltare. Den största skillnaden är att en förvaltare kan sköta dina viktiga ärenden utan att fråga vad du tycker. Därför får du en förvaltare bara om du far illa annars, till exempel om någon försöker lura dig.

Det står i lagen att den som har svårt att själv bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi och ta hand om sina personliga intressen kan få en god man eller förvaltare för att se till att vardagen fungerar.
Det står också att en god man eller förvaltare kan utses då någon behöver hjälp på grund av: 

 • sjukdom
 • psykisk störning
 • försvagat hälsotillstånd
 • liknande förhållanden, till exempel missbruk.

Texten är från föräldrabalkens 11 kapitel, 4 paragrafen.

Om du som medmänniska är orolig för någon och tror att hen behöver en ställföreträdare kan du anmäla din oro till överförmyndarnämnden genom att fylla i blanketten Anmälan om behov av god man eller förvaltare.

Du som arbetar inom vården eller socialtjänsten som tycker att någon du träffar borde ha en god man eller en förvaltare är skyldig att anmäla det behovet till överförmyndarnämnden genom att fylla i blanketten Anmälan om behov av god man eller förvaltare. Däremot är du inte behörig att ansöka om god man.

Blanketten Anmälan om behov av god man skickar du till överförmyndarnämnden. Vi bedömer sedan om personen du har anmält har behov av en god man. Om hen uppfyller kraven för att ansöka, ansöker vi i överförmyndarnämnden till tingsrätten om en god man för hen.

En god man kan hjälpa dig att betala räkningar, ringa viktiga samtal, fylla i blanketter och se till att du får det stöd du behöver. Du som behöver hjälp kallas för huvudman och den gode mannen ska hjälpa dig genom att göra sådant pappersarbete som kan vara svårt att klara av själv.

Det är dock inte din gode man som ska följa med dig på läkarbesök eller hjälpa dig med praktiska saker som att flytta. Däremot kan den gode mannen göra sådant som att hjälpa dig att tala om för myndigheterna att du har en ny adress efter det att du har flyttat, alltså adressändra.

Din gode man har ett uppdrag som kan bestå av en, två eller tre olika delar. Du kan alltså få en god man som ska hjälpa dig med en av sakerna, två av sakerna eller alla tre. De saker du kan få hjälp med är att

 • bevaka dina rättigheter:

Din gode man ska då hjälpa dig att se till att du får de vårdinsatser och bidrag som du har rätt till. Det kan vara sådant som att beställa tid hos en sjukgymnast eller en läkare, eller fylla i en blankett så att du kan få pengar.

 • förvalta din egendom:

En god man hjälper dig att sköta din ekonomi. Det kan till exempel vara att betala räkningar, se till att dina pengar räcker till mat, och hämta ut fickpengar till dig som du kan köpa saker för.

 • sörja för din person:

Det betyder att din gode man då ska se till att det finns någon som tar hand om dig och ser till att du har det bra. Exempelvis att du bor bra, att det finns någon som följer med dig till doktorn och till det du gör på fritiden. Din gode man kan också hjälpa dig att hitta roliga saker att göra på fritiden, men följer inte med dig dit.

Din gode man ska lyssna på dig och höra vad du vill. Men hen måste inte bo med dig eller vara den som följer med dig till doktorn, skolan eller arbetet. En god man gör inga praktiska saker som att gå och handla, hämta ut mediciner eller hämta ut paket på posten. Men din gode man kan hjälpa dig att kontakta apoteket för att regelbundet få medicin hemskickad, eller hjälpa dig att söka pengar ur fonder.

Du kan läsa mer om vad en god man kan göra för dig under rubriken rollkoll på Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetares webbplats.

En förvaltare gör samma sak som en god man, läs mer under rubriken Vad gör en god man.

Skillnaden är att en förvaltare inte behöver fråga dig vad du tycker. Det beror på att när tingsrätten bestämmer att någon ska ha en förvaltare, då bestämmer de också att det är för att personen själv inte alltid vet sitt eget bästa. Därför får du bara en förvaltare om det inte alls fungerar för dig att ha en god man. Läs mer om det under rubriken Hur ansöker jag om att få en förvaltare.

Det är du som behöver hjälp som betalar för att ha en god man eller förvaltare. Du måste även betala arbetsgivaravgift. Men om du har väldigt låg inkomst kan kommunen bestämma att du inte behöver betala för din gode man eller förvaltare. Då betalar skattebetalarna arvodet.

Om du har fått ett beslut om att du ska betala arvode kan du överklaga beslutet om du anser att det är fel. Det ska stå i beslutet hur du ska göra när du överklagar. Använd den beskrivningen i första hand. På kommunens webbplats finns också en generell text om hur du ska göra om du vill överklaga.

Det är överförmyndarnämnden som beslutar hur mycket arvode en ställföreträdare ska få. I Södertälje kommun följer vi de riktlinjer för betalning som rekommenderas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Deras cirkulär om arvode har nummer 07:74 och diarienummer 07/3502, och du hittar det på SKL:s webbplats.

Du kan läsa mer om arvoden i kommunens informationsblad Riktlinjer för arvoden, och på sidan om Kommunens taxor och avgifter.

Du kan själv ansöka om att få ha en god man som hjälper dig. Så här går det till att ansöka:

 1. Kontakta din läkare och säg att du behöver ett läkarintyg utfärdat på Socialstyrelsens blankett. Blanketten heter Läkarintyg för godmanskap och finns under blanketter på Socialstyrelsens webbplats. Där finns också en blankett som heter Läkarintyg för förvaltarskap.
 2. Du behöver en social utredning som görs av till exempel en socialsekreterare eller en kurator. Har du frågor om hur du ska göra kan du vända dig till kommunens kontaktcenter.
 3. Beställ ett personbevis från Skatteverket.
 4. Fyll i blanketten Egen ansökan om god man eller förvaltare.
 5. Ansökningsblanketten, läkarintyget, personbeviset och den sociala utredningen skickar du sedan till Södertälje tingsrätt. Är du folkbokförd i någon annan kommun skickar du din ansökan till tingsrätten i den kommun där du är folkbokförd.

Självklart får du be någon om hjälp med att ansöka. Tänk då på att om det inte är du själv som ska ta emot svaret från tingsrätten ska både den som hjälper dig och du själv skriva under blanketten. Då använder ni istället blanketten Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare.

Observera att även om det är du som är anhörig som ansöker om en god man för någon annans räkning så måste den som behöver hjälp också skriva under blanketten. Om hen inte kan skriva under blanketten själv måste du skicka med ett läkarintyg där det står att personen inte är kapabel att skriva under.

Läs gärna mer på informationsbladet Att ansöka om god man. Du kan också hitta mer utförlig information och en film under rubriken Rollkoll, på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats.

Du ansöker om en förvaltare på samma sätt som du ansöker om en god man, se under rubriken Hur ansöker jag om att få en god man. Dessutom ska det stå i ansökan varför du behöver en förvaltare, alltså varför det inte räcker med att du får en god man.

Den som får en förvaltare förlorar sin rätt att bestämma i de ärenden som omfattas av förvaltarskapet. Det betyder att förvaltaren har rätt att bestämma utan att fråga vad du som är huvudman tycker. Därför kan ingen få en förvaltare om rätten bedömer att det räcker med en god man. Ingen kan heller få en förvaltare i förebyggande syfte.

Det är tingsrätten som beslutar om, ifall du som behöver hjälp ska få en förvaltare. Bara om du inte kan vårda dig själv och din egendom kan du få en förvaltare. Det kan vara om du gör saker som är skadliga för dig själv eller det du äger, eller om någon lurar av dig pengar. Innan tingsrätten fattar beslut om förvaltarskap brukar de kalla till ett möte där du får säga vad du tycker.

Överförmyndarnämnden kan fatta beslut om att kommunen ska ansöka om att någon får en förvaltare. I Södertälje fattas alla beslut om gode män och förvaltare av Överförmyndarnämnden i Södertälje eller av Södertälje tingsrätt.

Du som har god man eller förvaltare ska få hjälp med att ordna så att du har det bra. Som huvudman behöver du vara med och se till att det är möjligt för din gode man eller förvaltare att hjälpa dig.

Din gode man behöver ha ditt samtycke. Det betyder att din gode man ska handla på uppdrag av dig och behöver fråga vad du tycker om det som den gode mannen kan hjälpa dig med.

Du kan klaga på din gode man eller förvaltare. Men vi byter inte ut gode män och förvaltare som sköter sig och följer reglerna.
Så här kan du göra om du vill eller måste ändra på något:

 • Jag vill inte ha en god man längre.

Om din situation har förändrats och du inte behöver någon god man längre kan du ansöka om att inte ha någon god man. Då fyller du i blanketten Ansökan om utökning, begränsning eller upphörande. Blanketten skickar du sedan till Södertälje tingsrätt. När du sedan inte har någon god man längre måste du sköta ditt pappersarbete och dina pengar själv.

 • Jag tycker att min gode man har gjort fel.

Din gode man ska se till ditt bästa och du har rätt att känna dig trygg. Även om din gode man måste visa för överförmyndarnämnden vad som händer med dina pengar varje år kan det förstås hända att du tycker att din gode man gör fel. Det kan gälla dina pengar, men det kan också gälla hur din gode man uppför sig mot dig. Om du tycker att din gode man gör fel ska du anmäla det till oss på överförmyndarnämnden. Använd gärna blanketten Begäran om byte av god man eller förvaltare.

 • Hur avslutas godmanskapet om jag som huvudman avlider?

När du som är huvudman går bort upphör godmanskapet på en gång. Det är då dödsboet som övertar det ekonomiska ansvaret. Dödsboet är de som ärver dig. De ska meddela överförmyndarnämnden att huvudmannen har dött, och den gode mannen gör då en sluträkning på blanketten Års- och sluträkning utan förifyllda poster. Sluträkningen ska vara inlämnad till överförmyndarnämnden inom en månad från dödsdagen.

Behöver du hjälp kan du höra av dig till oss på Överförmyndarnämnden i Södertälje.

Det finns situationer när du tillfälligt kan behöva hjälp av en god man. I följande situationer utser överförmyndarnämnden en god man för tillfälliga uppdrag som ställföreträdare:

 • för barn när förmyndaren inte kan företräda barnet:
  Om barnets förmyndare tillfälligt inte kan ta hand om barnets angelägenheter kan barnet få en god man. Det kan till exempel handla om att förmyndaren är tillfälligt försvunnen, sitter i fängelse eller är så pass sjuk att hen inte är kontaktbar. Det godmanskapet beskrivs i föräldrabalken 11 kap. 1 §.
 • när ordinarie ställföreträdare och huvudmannen har en intressekonflikt:
  Om din ställföreträdare eller hens nära anhöriga har del i samma dödsbo som du som är huvudman utser överförmyndaren en tillfällig god man. Det gäller även när ställföreträdaren på andra sätt har intressen som strider mot dina, som till exempel om du som är huvudman och din ställföreträdare är parter i samma rättegång eller har intressen att bevaka i samma avtal. Detsamma gäller för barn och deras förmyndare. Det här godmanskapet beskrivs i föräldrabalken 11 kap. 2 §.
 • för att bevaka frånvarande personers intressen i ett dödsbo:
  Om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge som man inte kan få tag på utser överförmyndarnämnden en tillfällig god man för att bevaka den arvingens intressen i dödsboet. Detsamma gäller om det är osäkert om det finns en okänd arvinge, eller om man vet att det finns en arvinge men inte vet vad personen heter eller var den är. Det godmanskapet beskrivs i föräldrabalken 11 kap. 3 §.
 • för att bevaka intressen i ett dödsbo för någon som får sitt arv senare:
  Om det finns ett villkor i ett testamente som säger att en framtida händelse ska avgöra vem som ärver något eller om någon ska ärva först vid en viss ålder kan överförmyndarnämnden utse en tillfällig god man som tillvaratar arvingens intressen. Det godmanskapet beskrivs i föräldrabalken 11 kap. 3 §.

Om du behöver en tillfällig god man ansöker du så här:

 1. Fyll i någon av blanketterna Anmäla behov av tillfällig god man eller Anmälan om behov av god man vid intressekonflikt.
 2. Ange hur situationen du befinner dig i har uppstått. Det innebär att du behöver svara på någon av följande frågor beroende på vilken din situation är:
  a. Varför kan barnet inte företrädas av sin förmyndare?
  b. Varför kan huvudmannen inte företrädas av sin ordinarie ställföreträdare?
  c. Vad har ni gjort för att hitta de arvingar som saknas?
 3. Skriv ner personnummer och kontaktuppgifter till alla inblandade, och alla viktiga uppgifter ni har om de personer som försvunnit när det gäller var de senast har befunnit sig.
 4. Föreslå gärna en god man. Läs mer om kraven på en god man under rubriken Vill du bli god man eller förvaltare. Om du föreslår en god man så fyll i och bifoga blanketten Åtagande för specifik person – god man eller förvaltare. Observera att den som är huvudman ska betala arvode till den gode mannen enligt gällande taxa, se under rubriken Vad kostar det att ha en god man eller förvaltare.
 5. Skicka din ansökan till Överförmyndarnämnden i Södertälje.

Om en person hastigt insjuknar och inte längre kan sköta sin egen eller familjens löpande privatekonomi kan det uppstå ett behov att kortsiktigt till exempel betala räkningar. Prata med vårdpersonalen. De kan utfärda ett intyg som visar att personen insjuknat allvarligt.

Ta med intyget till banken. Det ska då vara möjligt att betala löpande räkningar av den sort ni brukar betala från den sjukes bankkonto. Rör det sig om gifta makar kan ena maken sköta den andres ekonomi med stöd av äktenskapsbalken 6 kap. 4 §.

Bild på Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Telefontid mån-ons 10-12 Telefon: 08-523 037 80 E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje