Ensamkommande barn

Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företrä­da barnet i Sverige.

Från och med den 15 januari 2021 tar vi över Nykvarns överförmyndarverksamhet

Det innebär att vi i Södertälje handlägger alla ärenden från Nykvarns kommun. Från och med den 15 januari 2021 ska du som idag är god man, förvaltare eller förmyndare i Nykvarn kommun vända dig till oss på överförmyndarenheten i Södertälje kommun med ärenden och det är hit du sänder handlingar.

Även huvudmännen i Nykvarn kommun, det vill säga du som har god man eller förvaltare, ska fortsättningsvis ha kontakt med oss.

Ett ensamkommande asylsökande barn är:

- en person som är under 18 år och
- som i Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan  vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. 

Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i den kommun barnet vistas i som är den myndighet som förord­nar en god man. Detta ska ske så snart som möjligt.

Den gode mannen ersätter vårdnadshavaren och förmyndaren, och har både rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnet. Det gäller personliga såväl som ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Uppdraget innebär bland annat att vara ett stöd för barnet och vara med vid kontakter med myndigheter, hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård och att besluta om och delta i barnets utbildning och skolgång. Dessutom innebär uppdraget att förvalta barnets tillgångar, ansöka om olika bidrag och att företräda barnet vid större inköp.

Däremot ska inte den gode mannen sköta den dagliga omvårdna­den och tillsynen av barnet. Den gode mannen har inte heller någon plikt att försörja barnet.

Som företrädare i asylprocessen får ensamkommande barn ett offentligt biträde. Det är en jurist eller annan juridiskt kunnig person som utses av Migrationsverket och som den gode mannen ska samarbeta med.

Uppdraget som god man till ensamkommande barn är ett tillfälligt uppdrag. Den gode mannens uppdrag avslutas om 

  • barnet får uppehållstillstånd och en särskild förordnad vårdnadshavare utses
  • barnets föräldrar kommer till Sverige
  • barnet varaktigt lämnar landet

Godmanskapet upphör automatiskt då barnet fyller 18 år och blir myndigt.

Godmanskapet är till stor del ett ideellt uppdrag men ett visst arvode betalas ut. Arvodet är skattepliktigt.