Förmyndare

En förmyndare ska bevaka ett barns ekonomiska intressen tills hen blir myndig. Det vanligaste är att barnets föräldrar eller ena föräldern är vårdnadshavare, och oftast är det vårdnadshavaren som är barnets förmyndare. Det kallas för att vara barnets legala förmyndare.

En vårdnadshavare ansvarar även för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. 

Om vårdnadshavaren inte är myndig eller själv har en förvaltare ska barnets rättigheter i ekonomiska sammanhang företrädas av en förmyndare som tingsrätten utser. En sådan förmyndare är en förordnad förmyndare.

 

Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sina barn, tills dess barnet fyllt 18 år. Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för sitt barns personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.

Vårdnadshavare är normalt även förmyndare och som förmyndare ska föräldrarna förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Är båda föräldrarna vårdnadshavare så är båda barnets legala förmyndare och ska i princip alltid utöva vårdnaden och förmyndarskapet gemensamt.

Får överförmyndarnämnden kännedom om att ett barn saknar förmyndare ska nämnden ansöka hos tingsrätten om att de förordnar en eller flera förmyndare för barnet.

Socialnämnden är skyldig att anmäla till tingsrätten om ett barn är i behov av vårdnadshavare eller förmyndare.

Gemensam vårdnad betyder att ni tillsammans har vårdnaden, vilket tidigare även lite missvisande kallades delad vårdnad. Har ni gemensam vårdnad för era barn är ni även förmyndare tillsammans, om det inte finns ett särskilt beslut från rätten om förmyndarskap.

Gemensam vårdnad innebär alltså även gemensamt förmyndarskap. Tillsammans ska ni förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. När ni inte kan komma överens om en viss åtgärd kan ni som en sista utväg vända er till överförmyndarnämnden för att få ett beslut om hur ni ska göra.

Prata med din bank om reglerna för sparkonton. Behöver du mer information om vad som händer med ansvaret för barnen vid en separation kan du vända dig till kommunens rådgivning i familjerättsfrågor. Har du funderingar om praktiska problem runt förmyndarskap fråga oss på överförmyndarnämnden.

Den lag som styr vårdnadshavares och förmyndares skyldigheter heter föräldrabalken. Där står det att förmyndare ska fullgöra sina skyldigheter på ett omsorgsfullt sätt och alltid handla på sådant sätt som bäst gagnar barnet. Förmyndare har skadeståndsansvar gentemot barnet för sin förvaltning av barnets egendom.

Till förmyndares skyldigheter hör att:

 • omsorgsfullt ta hand om barnets tillgångar.
 • handla på det sätt som är bäst för barnet.
 • se till att barnets tillgångar i rimlig omfattning används för barnets uppehälle, utbildning och "nytta i övrigt", som det uttrycks i föräldrabalken.
 • se till att de pengar som inte används för barnets uppehälle och nytta placeras på ett sätt som gör att barnet tryggt kan räkna med att de finns kvar och ger avkastning.
 • i viss omfattning fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina övriga åtgärder.
 • alltid förvara den omyndiges egendom särskilt och inte blanda samman den med egen eller annans egendom, som till exempel med pengar som tillhör barnets syskon.
 • i viktiga frågor alltid höra ett barn som fyllt 16 år.

En förmyndare får inte företräda barnet i situationer då förmyndarens och barnets intressen krockar, utan då får barnet en tillfällig god man. Det gäller också när förmyndaren är försvunnen eller så sjuk att hen inte är kontaktbar. Läs mer under rubriken Tillfällig god man i vissa situationer.

När en underårig inte har någon legal förmyndare ska överförmyndarnämnden begära att tingsrätten utser en förmyndare. Läs mer om det under rubriken Förmyndare.

En förmyndare som tingsrätten utser är alltså en särskilt förordnad förmyndare. Ett barn kan komma att bli utan legal förmyndare om

 • föräldrarna avlider
 • en ensam förälder inte får vara förmyndare på grund av missbruk
 • en ensam förälder får en allvarlig sjukdom
 • en ensam förälder kommer på ekonomiskt obestånd
 • en ensam förälder får förvaltare.

Föräldrarna är i normalfallet även vårdnadshavare. Om båda föräldrarna avlider ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten utser en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir också barnets förmyndare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare är man redovisningsskyldig gentemot överförmyndarnämnden på samma sätt som gode män och förvaltare.

Om en förälder är vårdnadshavare och förmyndare men inte klarar av att sköta sitt barns ekonomiska angelägenheter kan överförmyndarnämnden begära att tingsrätten utser en medförmyndare. Det kan till exempel vara om barnet har komplicerad ekonomi för att hen äger delar av ett företag, eller har värdepapper som måste förvaltas. Men ofta är det tillräckligt att föräldrarna får stöd på annat sätt, till exempel genom ett ombud. En medförmyndare är till för att en förälder inte ska behöva förlora förmyndarskapet över sitt barn bara för att föräldern behöver hjälp med att sköta barnets pengar.

Föräldrarna är för det mesta barnets legala förmyndare, men det kan också vara en annan vårdnadshavare som är det. Barn som inte har legala förmyndare som kan ta tillvara deras intressen får en förordnad förmyndare. Förordnade förmyndare står alltid under överförmyndarnämndens kontroll. Men överförmyndarnämnden har även allmän tillsyn över legala förmyndare.

I Sverige råder en princip om så kallad fri föräldraförvaltning, det vill säga att det huvudsakliga ansvaret för förvaltningen av barns egendom ligger på de legala förmyndarna.

Den fria föräldraförvaltningen står under överförmyndarens allmänna tillsyn. Alla förmyndare är alltid skyldiga att lämna de upplysningar om förvaltningen som överförmyndaren begär. Förmyndaren har skadeståndsansvar gentemot barnet för sin förvaltning av barnets egendom. Dessutom är socialnämnden skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden om det finns förhållanden som talar för att en förmyndare inte kommer att förvalta sitt barns egendom på ett betryggande sätt. Det betyder alltså att du som förälder aldrig har rätt att göra vad du vill med dina barns pengar.

Vissa åtgärder som du som legal förmyndare vill göra för ett barns räkning kräver alltid överförmyndarnämndens samtycke för att åtgärden ska bli giltig. Det gäller till exempel om du vill ge bort fast egendom till barnet, låta barnet driva ett företag eller om barnet ska ta emot ett arv. I situationer av det här slaget kan en god man behöva företräda barnet, se under rubriken Tillfällig god man i vissa situationer.

Eftersom överförmyndarnämnden har tillsynsplikt kan vi tillämpa andra regler än fri förvaltning om vi anser att det är nödvändigt för att tillvarata barnets intressen. Exempelvis kan överförmyndarnämnden besluta om så kallade skärpande föreskrifter, oavsett värdet på barnets tillgångar. Skärpande föreskrifter kan till exempel vara att spärra barnets bankkonto eller kräva att ni föräldrar redovisar förvaltningen. Denna typ av kontrollerad förvaltning använder överförmyndarnämnden om vi misstänker att ni föräldrar missköter förvaltningen.

Vill du veta mer om överförmyndarkontroll, överförmyndarspärr, särskild överförmyndarkontroll, särskild förvaltning och andra grepp som vi kan ta till vid behov kan du kontakta oss på Överförmyndarnämnden i Södertälje.

Om barnets samtliga tillgångar överstiger åtta basbelopp är det krav på kontrollerad förvaltning enligt föräldrabalken. Det innebär att överförmyndarnämnden ska kontrollera hur förmyndaren förvaltar barnets pengar. Lagreglerna som styr kontrollerad förvaltning finns i föräldrabalkens 13 kap. 3–7 §§.

Hur stort basbeloppet är för pågående år kan du läsa på regeringskansliets webbplats.

Förordnade förmyndare kontrolleras alltid av överförmyndarnämnden, men överförmyndarnämnden har även tillsyn över legala förmyndare. Oftast är det du som är förälder som är barnets legala förmyndare. Läs mer under rubriken Förmyndare.

Som förälder måste du anmäla till överförmyndarnämnden när barnets tillgångar blir större än åtta basbelopp. Har barnet egendom spelar det ingen roll på vilket sätt egendomen har kommit att stiga i värde. Gör så här när du anmäler:

 1. Gör en förteckning över barnets tillgångar. Det är marknadsvärdet som gäller vid beräkningen av tillgångar. Använd gärna blanketten Förteckning över tillgångar och skulder.
 2. Bifoga underlagen till uppgifterna i förteckningen, som till exempel saldobesked från banken och utdrag från fondkonton.
 3. Egendom som är ställd under särskild förvaltning anger du som en kommentar i förteckningen, men den räknas inte med i de åtta basbeloppen.
 4. Från tillgångarna drar du bort eventuella skulder som barnet har.
 5. Skriv under förteckningen. Om båda föräldrarna är vårdnadshavare måste båda föräldrarna skriva under.
 6. Skicka in förteckningen till Överförmyndarnämnden i Södertälje.
 7. Lämna in en årssammanställning till överförmyndarnämnden senast den 1 mars året efter redovisningsåret, om inte överförmyndarnämnden meddelar dig att du är befriad från det.

Vid all förvaltning måste du som förälder ha överförmyndarnämndens tillstånd när du för barnets räkning vill

 • köpa eller sälja aktier
 • köpa eller sälja fast egendom
 • köpa, sälja eller hyra ut nyttjanderätten till fast egendom, som till exempel en bostadsrätt
 • låna ut pengar
 • låna pengar
 • placera pengar på andra sätt.
 • Även om värdet av tillgångarna sjunker består den kontrollerade förvaltningen till dess att överförmyndarnämnden bestämmer något annat. Förvaltningen ska enligt lagen upphöra först när värdet av barnets tillgångar understiger 4 basbelopp, se föräldrabalken 13 kap. 9 §.

Vissa utbetalningar ska enligt lag sättas in på ett spärrat konto. Banken spärrar då kontot så att föräldrarna inte kan ta ut pengar utan samtycke från överförmyndaren. Den som gör en utbetalning till ett spärrat konto måste meddela både föräldrarna och överförmyndaren, samt ange att pengarna inte får tas ut utan tillstånd från överförmyndaren.

Den här typen av utbetalningar ska alltid sättas in på ett spärrat konto hos en bank eller ett kreditmarknadsbolag om beloppet överstiger ett basbelopp:

 • utbetalning på grund av arv eller testamente
 • försäkringsersättning till barnet
 • utbetalning från ett individuellt pensionssparkonto (IPS)
 • brottsskadeersättning
 • skadestånd enligt skollagen
 • skadeståndsersättning från staten.
 • En överförmyndarspärr kan inte hävas av någon myndighet, inte heller av överförmyndarnämnden. Däremot kan överförmyndarnämnden bevilja uttag av alla pengar som finns på kontot. Spärren försvinner automatiskt när barnet fyller 18 år.

När ett konto är spärrat kräver varje uttag överförmyndarens samtycke. Överförmyndarnämnden har enligt lagen rätt att spärra bankkonton och förse värdepapper med så kallad överförmyndarspärr om vi bedömer det som nödvändigt. Det står i föräldrabalken 13 kap. 18–19 §§. [länk]

Enligt lagen ska ett barns pengar användas för hens utbildning och nytta i övrigt. Pengarna ska alltså gå till ett ändamål som skapar nytta för barnet. Exakt vad det innebär bedöms från fall till fall. Vad som spelar roll är hur mycket som ska användas i förhållande till barnets totala ekonomi, barnets ålder samt var pengarna kommer från.

Ska barnets pengar täcka en framtida inkomstförlust är överförmyndarnämnden mer restriktiv med uttag, som exempelvis om barnet har en sjukdom som gör att hen sannolikt inte kan arbeta i lika stor utsträckning som andra.

Om ett barn har ett bankkonto försett med överförmyndarspärr och du som förmyndare vill ta ut pengar från kontot ska du göra så här:

 1. Använd blanketten Begäran om uttag från spärrat konto barn
 2. Precisera tydligt vad pengarna ska användas till och bifoga underlag, som till exempel en offert eller annan information om det som ska köpas.
 3. Förklara varför barnets pengar ska användas. Tänk på att som förmyndare är det du och inte barnet som är ansvarig för barnets uppehälle och kostnader.
 4. Om ni är två förmyndare måste båda underteckna blanketten.
 5. Om den minderårige är över 16 år ska hen också underteckna blanketten.
 6. Skicka blanketten till Överförmyndarnämnden i Södertälje.
 7. Överförmyndarnämndens kansli tar ställning till om uttaget kan beviljas. Eventuellt kan vi behöva kompletterande upplysningar och då kontaktar vi dig. I vissa fall måste beslutet fattas på överförmyndarnämndens sammanträde. Då kan det dröja längre tid innan du får svar. Du kan läsa när nästa sammanträde är under rubriken När träffas nämnden på sidan för Överförmyndarnämnden
 8. Kan uttaget beviljas får du ett uttagsmedgivande som du tar med till banken för att kunna ta ut pengarna från kontot. Beviljar vi inte uttaget och du är missnöjd med beslutet så kan du överklaga det till Södertälje tingsrätt. Det står i beslutet hur du ska göra. Följ i första hand den hänvisningen. På kommunens webbplats finns också en generell beskrivning av hur du ska göra när du överklagar.
 9. För att överförmyndarnämnden ska kunna verifiera att pengarna användes på det sätt som du fick samtycke till måste du skicka in kvitton eller andra underlag till överförmyndarnämnden om du fått ett uttag beviljat. Ibland måste du skicka in kvitton innan vi kan fatta ett beslut.

Vill du överföra pengar mellan två konton som båda har överförmyndarspärr räknas det inte som ett uttag, utan det kan du göra utan tillstånd.

Som förmyndare behöver du samma blanketter som andra ställföreträdare, se under rubriken Jag är god man eller förvaltare och söker redovisningsinformation. [länk]

Bild på Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Telefontid mån-ons 10-12 Telefon: 08-523 037 80 E-post: overformyndarnamnden@sodertalje.se Adress: Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje