Länkar

Här har vi samlat länkar till andra myndigheter och faktakällor som vi hänvisar till i texterna på webbsidorna om överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämndens faktablad hittar du under rubriken Informationsblad.

Information från bankföreningen om bankers regler för ställföreträdarskap finns hos: Svenska Bankföreningen

Mer om föräldraskap och barns rättigheter kan du läsa i lagen:
Föräldrabalken

Du kan även läsa om barns rättigheter i barnkonventionen som du hittar hos
Unicef

Behöver du veta mer om vad en överförmyndarnämnd har rätt att göra kan du vända dig till
Länsstyrelsen i Stockholms län

På SKL:s webbplats hittar du de här två cirkulären,
nummer 07:74 med diarienummer 07/3502 om arvoden för ställföreträdare
nummer 11:35 om socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor
Sveriges kommuner och landsting

Bra information om arbetet som ställföreträdare hittar du i texter om rollkoll hos
Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare

Om du vill ha information och stöd i ditt uppdrag som ställföreträdare:
Riksföreningen för gode män och vårdnadshavare

Godmansföreningen i Södertörn

Regler för redovisning och skatter hittar du hos
Skatteverket

Vill du fråga om specifika domstolsärenden söker du förmodligen
Södertälje tingsrätt

Välkommen att läsa
överförmyndarnämndens verksamhetsplan