Socialnämnden

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar, vuxna och andra sociala frågor.

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar, vuxna och andra sociala frågor.

Nämnden leder inom sin verksamhet hälso- och sjukvården

Nämnden fullgör kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen och utövar även omedelbar tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen och yttrar sig på kommunens vägnar i fråga om antagande av hemvärnsmän.

Socialnämnden ansvarar för:

  • Barn- och ungdomsvård
  • Vuxenvård inklusive socialpsykiatri
  • Försörjningsstöd
  • Tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen
  • Tillsyn enligt tobakslagen

Socialnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare och är valda för mandatperioden 2019-01-01—2022-12-31.