Tidigare år

Här kan du hitta socialnämndens sammanträdeshandlingar från tidigare år.

 

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 15 december2015. Alla handlingar publiceras inte, t ex individärenden som är under sekretess.

Ärenden:

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärende  

Informationsärenden

5. Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdnadsutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen - Informationsärende

6. Information om ”Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård” - Informationsärende

Beslutsärenden

7. Redovisning av hur statsbidraget för personligt ombud har använts 2015

8. Ansökan om statsbidrag för fyra personliga ombud 2016

9. Svar på remiss om förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

10. Yttrande över samråd om detaljplan för del av Mariekälla 1:1, McDonalds

11. Yttrande över samråd om detaljplan för Mungon 6 inom Brunnsäng i Södertälje

12. Remissyttrande angående inrättande av Brandalsunds naturreservat  

13. Yttrande över motion av Tommy Blomqvist och Tommy Hansson (SD) ”Inför videotolk där behov av detta finns”

14. Lägesinformation om överflyttning av verksamhet för personer med AST (autism-spektrumsyndrom) från myndighet/utförarverksamhet LSS till Vuxenenheten

15. Ekonomisk uppföljning

16. Ärendebalans

17. Nämnden informerar

18. Kontoret informerar

19. Meddelanden/anmälningsärenden

20. Delegeringsbeslut  

21. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 24 november 2015. Alla handlingar publiceras inte, t ex individärenden som är under sekretess.

Ärenden:

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

Informationsärenden

5. Riktlinjer för försörjningsstöd

6. Information om Skolakuten/Mobila teamet

7. Information om Uppdrag att göra en genomlysning av anmälningarna rörande barn och unga

8. Uppföljning av Överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen

9. Information om projektet MAP 2020

Beslutsärenden

10. Remissyttrande angående inrättande av Brandalsunds naturreservat  

11. Remissvar-Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård - Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

12. Remissyttrande angående detaljplan för Sporren 1 m.fl.

13. Yttrande angående förslag till detaljplan för del av Hall 4:3 (Bostäder)

14. Åtgärdsplan för en budget i balans

15. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Södertälje kommun och Kvinnojouren/Juventas systrar

16. Fortsatt användning och utveckling av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK

17. Socialnämndens sammanträdesplan 2016

18. Motionssvar ”Stoppa barnaga genom upplysning” Motion av Metin Hawsho (FP)

19. Ekonomisk uppföljning

20. Ärendebalans

21. Nämnden informerar

22. Kontoret informerar

23. Meddelanden/anmälningsärenden

24. Delegeringsbeslut

25. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 29 september 2015 förutom Individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden (2)

Informationsärenden

5. Riktlinjer för försörjningsstöd

6. Redovisning av statistik angående misshandel av barn

7. Uppföljning av Föreningen Brottsoffer- Kvinno- och tjejouren i Södertälje. Salem och Nykvarn

8. EU-Migrander

Beslutsärenden

9. Delårsbokslut per den 31 augusti

10. Beslut om medel ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond - ansökan familjecentraler

11. Revisionsrapport 10/2014 Granskning av samverkan mellan nämnder och koncernbolag

12. Uppföljning av internkontroll

13. Yttrande ang förslag till detaljplan för Lasyren 1 inom Hovsjö

14. Granskning av Församlingen 27 & 28

15. Socialnämndens verksamhetsplaneringsdagar 3 och 10 december

16. Ärendebalans

17. Nämnden informerar

18. Kontoret informerar

19. Meddelanden/anmälningsärenden

20. Delegeringsbeslut

21. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2015 förutom Individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden (2)

5. Uppföljning av "Föreningen Brottsoffer- Kvinno- och tjejjouren i  Södertälje, Salem och Nykvarn" angående uppdraget från chefssamrådet rörande bl a misshandel av barn - information

6. Rapport från sociala utskottet - information

7. Yttrande över förvaltningens förslag till mål och budget 2016-2018

8. Taxor och avgifter 2016

9. Svar till inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående bedömning och dokumentation av orosanmälningar

10. Handlingsplan för e-hälsa

11. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - reviderat styrdokument

12. Riktlinjer - Vuxenenheten/Missbruk

13. Revidering av verksamhetsplanen

14. Remiss - arbetslöshet och ekonomiskt bistånd

15. Yttrande över detaljplan för Almnäs 5:2 m.fl. inom Tveta i Södertälje

16. Yttrande ang. förslag till detaljplan för del av Tveta -Valsta 4:1 m.fl. (del 1a) inom Tveta i Södertälje

17. Yttrande ang. förslag till detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. (del 2a) inom Tveta i Södertälje

18. Yttrande ang förslag till detaljplan för del av Rinken 2 i Geneta

19. Ekonomisk uppföljning

20. Ärendebalans

21. Nämnden informerar

22. Kontoret informerar

23. Meddelanden/anmälningsärenden

24. Delegeringsbeslut

25. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 9 juni

Förutom indiviärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden, 4 st

5. Åtgärdsplan för en budget i balans

6. Remiss för yttrande av betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning

7. Remissvar Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen

8. Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för del av Hoxeltorp 1:5 (Hoxeltorp skola) i Viksberg, Södertälje

9. Yttrande över förslag till införandet av ny placeringsform för  barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453)

10. Mål och inriktning för socialnämndens arbetet mot våld i nära relationer 2016-2018

11. Uppdrag, redovisning inom ramen för socialnämndens verksamhetsområden - angående uppföljning av handlingsplan, våld i nära relationer - information

12. Idéburet offentligt partnerskap - kvinnojourer - information

13. Information om arbete med EU-migranter - information

14. Ekonomisk uppföljning

15. Ärendebalans

16. Nämnden informerar

17. Kontoret informerar

18. Meddelanden/anmälningsärenden

19. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 26 maj 2015, förutom individärenden som är under sekretess och därför inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Särskild förordnad vårdnadshavare, ensamkommande flyktingbarn - information

6. Social- och omsorgskontorets miljöarbete - information

7. Riktlinjer för försörjningsstöd - information

8. Delårsbokslut april 2015

9. Revidering av delegeringsordning för socialnämnd 2015

10. Överflyttning av  ärenden från MFF/VFF till Vuxenenheten

11. Remiss - Utställning av försla till nya föreskrifter om avfallshantering för Södertälje kommun

12. Yttrande över revisionsberättelse och årsredovisning för samordningsförbundet i Södertälje

13. Motion av Joakim Granberg (RP) "Förläng sommarsäsongen för uteserveringar"

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 21 april förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Indiviärende (1 st)

5. Information om kvinno- och tjejjour

6. Ekonomisk uppföljning

7. Internkontrollplan 2015

8. Familjecentral - prioriterad insats i Folkhälsoprogrammet

9. Motion av Veronica Westergård (KD) "Tak över huvudet äver för tiggarna"

10. Remiss, motion "Låt Södertäljes nöjesliv bli konkurrenskraftigt"

11. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Barnflickan med flera i Enhörna

12. Utökat presidium

13. Ärendebalans

14. Nämnden informerar

15. Kontoret informerar

16. Meddelanden/anmälningsärenden

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 24 mars, förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden (2 st)

5. Uppföljning av handlingsplan rörande mäns våld mot kvinnor och barn i nära relationer.

6. Remissyttrande Södertälje kommuns investeringsfond  - utvärdering efter det första året

7. Remiss avseende förslag till Södertälje kommuns folkhälsoprogram

8. Boendeplan SoL och LSS Vuxenenheten

9. Sysselsättningsplan för Vuxenenheten

10. Plansamråd angående förslag på detaljplan för Hall 3:3 och Tysslinge 1:28 mfl i Södertälje

11. Ekonomisk uppfölning

12. Ärendebalans

13. Nämnden informerar

14. Kontoret informerar

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 23 februari 2015, förutom Individärenden som är under sekretess och därför inte publiceras eller lämnas ut.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Individärenden (4 st)

4. Folkhälsoprogrammet - information

5. Kvalitetsrapport

6. Verksamhetsplan 2015

7. Bokslut 2014

8. Riktlinjer Vuxen verksamheten socialpsykiatri

9. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun

10. Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Återinför Familjecentralerna i Södertälje"

11. Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för Rosenlund 1:31 m fl  i  Södertälje

12. Ärendebalans

13. Nämnden informerar

14. Kontoret informerar

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 26 januari 2015, förutom individärenden som är under serkretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Individärende

4. Folkhälsoprogrammet - information

5. Uppföljning av handlingsplan rörande  mäns våld mot kvinnor och barn, i nära relationer

6. Tillsynsplan 2015 - Tobak och folköl

7. Tillsynsplan 2015 - Serveringstillstånd

8. Tillsynsplan 2015 - Receptfria läkemedel

9. Redovisning av PO-verksamheten

10. Val av kontaktpolitiker till kommunala handikapprådet

11. Ekonomisk uppföljning

12. Ärendebalans

13. Nämnden informerar

14. Kontoret informerar

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 9 dcember 2014, förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden, 1 st

5. Förlängning av verksamhetsavtal med "föreningen Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren i Södertälje, Salem och Nykvarn" till 2015-12-31

6. Plansamråd angående förslag på detaljplan för Viksberg 3:1 område B i Södertälje

7. Inbjudan till plansamråd för Församlingen 27 och 28 i Järna kommundel

8. Sammanträdesplan 2015

9. Tid för socialnämndens Verksamhetsplaneringsdag 2015

10. Ekonomisk uppföljning

11.  Ärendebalans

12. Nämnden informerar

13. Kontoret informerar

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 21 oktober 2014, förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagording

4. Individärenden (2 st)

5. Folkhälsoprogrammet - information

6. Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring esamkommande barn

7. Remissvar över betänkandet "Privat införsel av alkoholdrycker - tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik"

8. Remissvar. Motion, Södertälje kommun behöver en tillnyktringsenhet

9. Internkontroll 2014

10. Samverkansavtal mellan länets kommuner ohc lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen, dnr KSL/13/0045-37 - återremiss från 2014-09-30 § 109

11. Beräknad konstnadsökning för 2014 när det gäller placering av barn och unga  - information

12. Information om sjukfrånvaron

13. Ekonomisk uppföljning

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 30 september 2014.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden, 1 st.

5. Delårsbokslut augusti 2014

6. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2015-2017

7. Uppföljning av internkontroll - UTGÅR

8. Handlingsplan för e-hälsa i Södertälje kommun 2014-2018

9. Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen, dnr KSL/13/0045-37

Bilaga

10. Yttrande över detaljplaneprogram för Almnäsområdet i Södertälje

11. Ombud enligt personuppgiftslagen (PuL)

12. Revidering av delegationsordning

13. Omfördelning av medel från Enheten för försörjningsstöd till Vuxenenheten

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 26 augusti 2014.

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Indivdärenden, 7st

5. Information - Interndebitering av arvode till gode män för ensamkommande barn efter beslut om permanent uppehållstillstånd, PUT

6. Yttrande över Revisionsberättelse och Årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet i Södertälje

7. Omfördelning av nämndbidrag mellan Försörjningsstöd och Barn och ungdomsvården 2014

8. Förslag om nivåer avseende taxor och avgifter inom socialnämnden 2015

9. Ny punkt i delegationsordningen rörande fritidspeng

10. Brukarinflytande på Vuxenenheten - måluppfyllelse 2014

11. Ekonomisk uppföljning

12. Ärendebalans

13. Nämnden informerar

14. Information om kompetensutveckling inom Socialtjänsten

15. Kontoret informerar

16. Meddelande/anmälningsärenden

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 17 juni 2014.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Delbetänkande Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

6. Muntlig information - Uppföljning möte med personliga ombud

7. Ekonomisk uppföljning

8. Ärendebalans

9. Nämnden informerar

10. Kontoret informerar

11. Meddelanden/anmälningsärenden

12. Delegeringsbeslut

13. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 27 maj 2014. Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Delårsbokslut per den 30 april 2014

6. Sysselsättningsplan för Vuxenenheten 2015-2017

7. Inbjudan till granskning angående förslag till detaljplan för Blåklinten 16 samt del av Mariekälla 1:1 i Södertälje

8. Inbjudan till utställning angående förslag till detaljplan för Ekgården norra (del av Ekgården 1:1 m fl i Södertälje

9. Ärendebalans

10. Nämnden informerar

11. Kontoret informerar

12. Meddelanden/anmälningsärenden

13. Delegeringsbeslut

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 22 april. Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Förlängning av missbrukspolicyn samt komplettering doping

6. Internkontrollplan 2014

7. Boendeplan SoL och LSS Vuxenenheten, 2015-2017

8. Anmälan av ordförandebeslut

9. Rapport om åtgärder mot den höga sjukfrånvaron - muntligt

10. Rapport om ökade anmälningar om barn som far illa - muntligt

11. Ekonmisk uppföljning

12. Ärendebalans

13. Nämnden informerar

14. Kontoret informerar

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde 25 februari 2014.

Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner

6. Årsbokslut 2013

7. Omfördelning av nämndbidrag inom vuxenvården 2013

8. Kvalitetsrapport 2013

9. Tillsynsplan - Serveringstillstånd

10. Tillsynsplan - Folköl och tobak 2014

11. Kontrollplan - Receptfria läkemedel

12. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Södertälje kommun

13. Redovisning av hur statsbidrag för personligt ombud har använts 2013, komplettering av beslut

14. Svar på remiss motion "Stärkt trygghet för unga med nätvandrare i Södertälje"

15. Motion av KD fullmäktigegrupp "Erbjud föräldrastödsgrupper till alla i Södertälje"

16. Managementrapport

17. Ärendebalans

18. Nämnden informerar

19. Kontoret informerar

20. Meddelanden/anmälningsärenden

21. Delegeringsbeslut

22. Övriga frågor

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde 28 januari 2014.

Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden (2 st)

5. Verksamhetsplan inkl internbudget

6. Redovisning av hur statsbidraget för personligt ombud har använts 2013

7. Revidering av delegationsordning (Rättidsprövning)

8. Ny modell för schablonintäkter för flyktingar

9. Biblioteksplan

10. Yttrande över utställning av detaljplan för Igelsta Gård

11. Yttrande över detaljplan för del av Ekeby 4:1, ny skola i Enhörna

12. Managementrapport

13. Nämnden informerar

14. Kontoret informerar

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor