2016-03-29

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 29 mars 2016, förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastsällande av dagordning

4. Individärende

5. Projekt MIA (arbetsrelaterad rehabilitering) - information

6. Ekonomisk uppföljning - information

7. Förslag till revidering av delegationsordningen

8. Nya riktlinjer för kommunkontrakt och jourlägenheter

9. Boendeplan SoL och LSS Vuxenenheten, 2017-2019

10. Sysselsättningsplan för Vuxenenheten

11. Särskilt förordnad ledamot eller tjänsteman med så kallad kompletterande beslutanderätt¨

12. Remissyttrande "Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstagande till vård, omsorg och forskning" (SOU 2015:80)

13. Motion "Pilot med utlokalisering av socialtjänstresurser till skolor"

14. Remissvar - Förslag till  Vatten- och avloppsplan

15. Ärendebalans

16. Nämnden informerar

17. Kontoret informerar

18. Meddelanden/anmälningsärenden

19. Delegeringsbeslut

20. Övriga frågor