2016-04-26

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 26 april 2016. Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden (6)

5. Stockholms läns folkhälsorapport - information

6. Projekt Hållbar arbetshälsa -information

7. Kommunens arbete mot fusk och bedrägeri - information

8. Rutinbeskrivning, Ej verkställda beslut - information

9. Ekonomisk uppföljning - information

10. Kontoret informerar

11. Beslut om medel ur Södertälje kommuns sociala investeringsfond - ansökan "Förebyggande och riktade insatser i Ronna/Geneta/Lina

12. Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd

13. Åtgärdsplan barn och ungdom

14. Utsatta EU-medborgare - uppföljning

15. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Ekgården 1:1 mfl (Örnstugan södra)

16. Inbjudan till samråd angående förslag till detaljplan för Tunet 5 mfl

17. Inbjudan till programsamråd angående förslag till detaljplan för Viksberg 3:1 område B i Södertälje

18. Ärendebalans

19. Nämnden informerar

20. Meddelanden/anmälningsärenden

21. Delegeringsbeslut