2016-05-31

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 31 maj 2016 förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

Informationsärenden

5. SBK information planärenden

6. Uppföljningsplan för socialnämndens verksamheter

7. Kontoret informerar

Beslutsärenden

8. Produktionsstart ombyggnation samt tillbyggnad Försörjningsstöd

9. Delårsbokslut per den 30 april 2016

10. Riktlinjer avseende ansvarsfördelning mellan äldreomsorgsnämnden och socialnämnden

11. Ombud enligt personuppgiftslagen (PUL)

12. Inbjudan till plansamråd för Sländan 5 i Södertälje

13. Ärendebalans

14. Nämnden informerar

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor