2016-06-21

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 21 juni 2016 förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut.

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärende

5. Ekonomisk uppföljning - information

6. Konsekvensbeskrivning av beslutade åtgärder - information

7. Rapport om åtgärdsplan, internkontroll - information

8. Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

9. Kostnadsposter i riksnorm för försörjningsstöd 2016

10. Remissvar - Förslag till vatten- och avloppsplan

11. Revisionsberättelse och årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje

12. "Bryt omhändertagandementaliteten på HVB/Stödboenden" motion av Liberalernas fullmäktigegrupp

13. Motion av Marius Kawecki (SD) "Tolkkostnader - kommunens pengar ska användas med varsamhet"

14. Ärendebalans

15. Nämnden informerar

16. Kontoret informerar

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor