2016-10-04

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 4 oktober. Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. Åtgärdsplan för barn och ungdom -uppföljning - information

6. Delårsbokslut augusti 2016

7. Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017

8. Rutin vid svar på detaljplaner

9. Översyn av nämndreglemente

10. Uppföljning av internkontroll

11. Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp "Trygga villkor för ensamkommande barn och unga"

12. Motionssvar "Nattvandring för ett tryggare Södertälje" - utgår ur dagordningen

13. Inbjudan till underrättelse om granskning angående förslag till detaljplan för Tunet 5 m fl i  Södertälje

14. Inbjudan till plansamråd angående förslag till detaljplan för Brunnsäng 1:1 Bovieran i Södertälje

15. Ärendebalans

16. Nämnden informerar

17. Kontoret informerar

18. Meddelanden/anmälningsärenden

19. Delegeringsbeslut

20. Övriga ärenden