2016-11-29

Här finns handlingar till socialnämndens sammanträde den 29 november. Förutom individärenden som är under sekretess och inte publiceras eller lämnas ut

Ärenden:

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Individärenden

5. - 9. Informationsärenden

10. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SoL och Lss, kvartal tre 2016

11. Sammanträdesplan 2016

12. Förslag till revidering av delegationsordning

13. Yttrande över motion - Nattvandring för ett tryggare Södertälje

14. Sammanslagning av rehabiliteringsenheterna Grengården, Sydgården och Österäng

15. Strategi för ökad medborgardialog

16. Ärendebalans

17. Meddelanden/anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19.  Övriga frågor