Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2017-03-06. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (1)

Informationsärenden

5.     Kontoret informerar

6.     Nämnden informerar

Beslutsärenden

7.     Revisionsrapport nr 8/2016 – Granskning av kommunens hantering av anmälningar utifrån lex Sarah och lex Maria

8.     Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten 2017-2018

9.     Årsbokslut för 2016

10. Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 2016

11. Revidering av verksamhetsplan 2017

12. Ej verkställda beslut kvartal fyra 2016

13. Ärendebalans

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor