Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2017-06-20. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (7) 2 stycken eftersänds

Informationsärenden

5.     Kontoret informerar

6.     Nämnden informerar

7.     Ungdomscoacher

8.     Hållbar arbetshälsa och hållbart nära ledarskap

9.     Ung i Tälje samverkan för medborgarnas bästa

Beslutsärenden

10. Uppföljning nattlogi för utsatta EU-medborgare vintern 2016/2017

11. Resursfördelningsmodell inom barn och ungdom

12. Förslag till riktlinjer för socialnämnden verksamhetsbidrag inför 2018

13. Revidering av delegationsordning

14. Sociala investeringsfonden - reviderad tidsplan för projektet familjecentral

15. Ärendebalans

16. Meddelanden/anmälningsärenden

17. Delegeringsbeslut

18. Övriga frågor