Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2017-11-23. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (9)

Informationsärenden

5.     Kontoret informerar

6.     Nämnden informerar

7.     Information om yttranden över t.ex. detaljplaneärenden

Beslutsärenden

8.  Rapportering av ej verkställda beslut 2017, tredje kvartalet

9. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län    om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

10. Revisionsrapport nr 1/2017 – Granskning av kommunens arbete med barnkonventionen

11. Anslutning till samverkansplan om ensamkommande barn som försvinner i Stockholms län

12. Socialnämndens sammanträdesdatum 2018

13. Ärendebalans

14. Meddelanden/anmälningsärenden

15. Delegeringsbeslut

16. Övriga frågor