Ärenden

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (3)

Informationsärenden

5.     Information om rambudget 2018/verksamhetsplan

6.     Kontoret informerar

7.     Nämnden informerar

Beslutsärenden

8.     Asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

9.     Förslag till upphävande av länsgemensamma riktlinjer för socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn och ungdomar

10. Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (DS 2017:49)

11. Uppföljning av LP Ria

12. Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 

13. Redovisning av personligt ombud

14. Ärendebalans

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor