Här hittar du sammanträdeshandlingar inför socialnämndens sammanträde 2018-08-28. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

4.     Individärende (1)

Informationsärenden

5.     Kontoret informerar

6.     Nämnden informerar

7.     Nationell demensstrategi

Beslutsärenden

8. Utvärdering av familjecentralen  

9. Revidering av delegationsordning gällande LMA

10.Ej verkställda beslut andra kvartalet 2018

11. Yttrande över motion – Inrätta en handlingsplan för återvändande ungdomar som har omhändertagits med SoL eller LVU

12.  Yttrande över motion – Inrätta en enhet för att stävja våld i nära relationer

13. Yttrande över motion – ”Handlingsplan för unga som riskerar hamna i kriminalitet”

14.  Yttrande över motion – ”Gör utbetalning av försörjningsstöd till kvinnan i hushållet till praxis”

15. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål & Budget 2019 – 2021

16.  Revisionsberättelse för samordningsförbundet

17. Anmälningsärenden

18. Delegeringsbeslut

19. Övriga frågor