Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden jobbar med plan- och byggnadsfrågor, en samhällsplanering för en hållbar utveckling.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för att:

  • anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser, vilket innebär att planeraför dem som verkar och bor i Södertälje
  • ge förslag till namn på gator, vägar, torg och andra allmänna platser
  • fullgöra uppgifter i lagen om civilt försvar
  • vara huvudman för den kommunala lantmäteriverksamheten
  • svara för myndighetsutövning inom byggande enligt plan- och bygglagen, vilket bland annat innebär att pröva ansökningar om bygglov och övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen
  • ansvara för grunddata inom geografisk information (kartverksamhet). Grundinformation är en förutsättning för planering och byggande och berör alla medborgare och verksamma i kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, elva ledamöter och elva ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Samhällsbyggnadskontoret med chef och personal är det kontor som lyder under och driver stadsbyggnadsnämndens verksamhet.