Tidigare år

Här hittar du stadsbyggnadsnämndens sammanträdeshandlingar från tidigare år.

 

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Södertälje City i Samverkan

4. Svar på remiss gällande ”Inrättande av Brandalsunds naturreservat” – Remiss från miljönämnden

5. Yttrande över remiss om ändring i lagen om lägenhetsregister

6. Detaljplan för Lasyren 1

7. Detaljplan för del av Viksberg 3:1 (omr B)

8. Detaljplan för Repet 4 m.fl. (Blombacka)

9. Ändring av detaljplan för Fornhöjden del 2 (450B) inom stadsdelen Östertälje, Södertälje kommun (2 MB)

10. Detaljplan för Vasa 1:1 (Arbetsområde 2)

11. Detaljplan för Månängen 1 m.fl.

12. Detaljplan för Rosenlund 1:3 (4 MB)

13. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. (del 1a) (18 MB)

14. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a) (17 MB)

15. Detaljplan för Almnäs 5:2 m.fl. (18 MB)

16. Påföljder för olovlig trädfällning och ändring av marknivåer samt olovligt uppförande av stödmurar,  i Södertälje

17. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bostadshus, Tallen 10, i Södertälje

18. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus och parhus, Ekgården 1:19, i Södertälje

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av kedjehus (18 lgh), Glasberga 1:380, i Södertälje

20. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (11 lägenheter) Ritorp 1:218, Björkmossen, i Södertälje

21. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Traktorn 11, i Södertälje

22.-27. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Svar på remiss gällande ”Redovisning av uppdrag avseende behovet av boende anpassat för äldre” – Remiss från kommunstyrelsen (4MB)

4. Svar på remiss gällande ”Inrättande av Brandalsunds naturreservat” – Remiss från miljönämnden

5. Ansökan om strandskyddsdispens för schaktning och   ledningsdragning av jordkabel, Östertälje 1:15

6. Ansökan om bygglov  för nybyggnad av radhus, 19 lägenheter, Kartografen 1, i Södertälje

7. Ansökan om bygglov  för nybyggnad av radhus, 7 lägenheter,  Rapsen 1 i Södertälje

8. Detaljplan för fastigheten Tillverkaren 1 m fl

9. Detaljplan för del av Mariekälla 1:1 (Jasminen)

10. Ändring av del av detaljplan för Geneta Hage  (1446C)

11. Planläggning av del av Pershagen 1:4 m.fl. ”Träsket”

12. Information om förslag till planuppdrag för Repet 4 m.fl. (Blombacka)

13.- 18. Informations- och anmälningsärenden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Södertälje City i Samverkan

4. Förslag till nya gatunamn enligt detaljplaneförslag för Almnäs 5:2 m fl, i Södertälje

5. En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, yttrande över remiss från Näringsdepartementet

6. Yttrande över revisionsrapport nr 10/2014 ”Granskning av samverkan mellan nämnder och koncernbolag”

7. Yttrande över motionen ”Fler parkeringsplatser för cyklar i anslutning till flerbostadshus” Motion av sverigedemokraternas fullmäktigegrupp

8. Yttrande över motionen ”Bostadsmoduler – snabba hus” Motion av Joakim Granberg (RP)

9. Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesplan 2016

10. Detaljplan för del av Rinken 2

11. Detaljplan för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1

12. Ansökan om strandskyddsdispens för kraftledningsstolpe, Kiholm 2:7, i Södertälje

13. Ansökan om strandskyddsdispens för kraftledningsstolpe, Talby 2:33, i Södertälje

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, Blåklinten 16, i Södertälje

15. Tidsbegränsat bygglov för provisorisk paviljong, Vagnmakaren 5, i Södertälje

16.-21. Informations- och anmälningsärenden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport per den 31 augusti

4. Redovisning av internkontroll 2015

5. Redovisning av uppdraget om översyn av plan och bygglovtaxan, tillämpning och kommunicering    

6. Stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter 2016

7. En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, remiss från Näringsdepartementet
sammanfattning av remissen

8. Ansökan om bygglov nybyggnad av fabriksbyggnad, Gärtuna 3:1, i Södertälje

9. Ansökan om förhandsbesked bygglov för nybyggnad och ombyggnad/ändrad användning för högskola (Byggnad 407, 410), Pyramiden 18,  i Södertälje

10. Ansökan om bygglov och startbesked i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus, Armborstet 5, i Södertälje

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebostad, Noshörningen 9, i Södertälje

12. Ansökan om tillfälligt bygglov (paviljonger), Rosenlund 1:31

13. Avskrivning av planuppdrag för Tegelstenen 75

14. Detaljplan för del av Mariekälla 1:1

15. Detaljplan för Tunet 5

16. Upphävande av tomtindelning för kvarteret Opalen i Östertälje

17. Detaljplan för HALL 4:3 m. fl.(Bostäder)

18. Detaljplan för Sporren 1 m.fl.

19.-24. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du handlingar till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Södertälje City i Samverkan - Kringelfestivalen

4. Stadsbyggnadsnämndens yttrande över förvaltningens underlag till Mål och budget 2016-2018

5. Remissyttrande över ”Kollektivtrafikplan för Nykvarns kommun”

6. Remissyttrande över ”Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg” – Remiss från Trafikförvaltningen SLL

7. Remissyttrande över ”Framkomlighetsprogram för Storstockholm” - Remiss från Trafikverket

8. Remissyttrande över ”Funktionellt prioriterat vägnät” - Remiss från Trafikverket

9. Yttrande över förslag till detaljplan för Mörby del 5, Nykvarns kommun

10. Detaljplan för Fasaden 5

11. Detaljplaneprogram för Moraberg Södra, etapp 2

12. Detaljplan för Pyramiden 20 och Sländan 5

13. Ändring av del av detaljplan för Detaljplan för Högborg

14. Detaljplan för del av Mariekälla 1:1

15. Detaljplan för del av Viksbergsvägen

16. Redovisning av uppdrag om översyn av taxor, tillämpning och kommunikation

17.-22. Informations- och anmälningsärenden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärende

4. Förslag till vägnamn enligt detaljplan för Jumstaberg del 2 (del av fastigheten Jumsta 2:1) i Södertälje

5. Förslag till vägnamn enligt detaljplaneförslag för Hoxeltorp 1:5 m fl i Södertälje

6. Handlingsplan för Fornhöjden
Rapport (på engelska) 3 MB

7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av gruppboende, Glasberga 1:6, i Södertälje

8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (tre punkthus), Glasberga 1:134 i Södertälje

9. Nybyggnad av 4 lägenheter plan 9, samt in- och utvändig ändring plan 1-8, Turkosen 13, Fornbacken 1-5

10. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett dubbelgarage, Björken 4,  i Södertälje

11. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lärosalar, Kostern 11, i Södertälje

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (nio lägenheter), Glasberga 1:226, i Södertälje

13. Ansökan om bygglov för uppförande av en antennmast samt två teknikbodar, Östertälje 1:15, i Södertälje

14. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1a) (5 MB)

15. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a) (5 MB)

16. Detaljplan för Almnäs 5:2 m fl (5 MB)

Dagvattenutredning med bilagor, gäller ärende 14, 15 och 16
Dagvattenutredning
Bilaga 1 befintligt system
Bilaga 2 områdesindelning
Bilaga 3 a - 3e
Bilaga 4 a- 4 g
Bilaga 5 a foton
Bilaga 5 b karta
Bilaga 6
Bilaga 7 exempel skötsel- och kontrollplan
Bilaga 8 dikessektioner
Bilaga 9 
Bilaga 10 
Bilaga 11 profiler över dammar
Bilaga 12 skyfallssimulering

17. Detaljplan för Virknålen 1 m m

18. Avskrivning av Detaljplan för Glasberga 1:26 m m

19.-24. Informations- och anmälningsärenden

Relaterade dokument

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärenden

4. Förslag till kvartersnamn för Södertälje stadskärna, del av Tälje 1:1

5. Plan för internkontroll 2015 för stadsbyggnadsnämnden

6. Stadsbyggnadsnämndens delårsbokslut per den 30 april

7. Detaljplan för Rosenlund 1:31 m.fl. (12 MB)

8. Detaljplan för del av Rinken 2

9. Detaljplan för fastigheterna Grusåsen 1:4 m fl

10. Ändring av Detaljplan för Glasberga Sjöstad etapp 2, södra delen (3 MB)

11. Avskrivning av detaljplan för fastigheten Gullpudran 3

12. Bygglov för tillbyggnad av ungdomsmottagning, Filen 6, i Södertälje

13. Årets byggnad och årets renovering 2014

14.-19. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Yttrande över Trafikförvaltningens remiss ”Remiss inför  trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016”

6. Remissvar på remiss från hållbarhetsutskottet ”Södertälje kommuns sociala investeringsfond – Utvärdering efter det första året” (4 MB)

7. Remissvar på motion ”Logistik till och från arenaområdet (AXA, Fotbollsarenan)” Motion av Joakim Granberg (RP)

8. Påföljder för olovlig fasadändring och olovligt uppförande av stödmurar, Viksberg 2:143, i Södertälje

9. Upprättande av detaljplan för del av fastigheten Östertälje 1:15

10. Upprättande av detaljplan för del av Västergård 1:1 och del av Blombacka 1:1

11.-16. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om förslag till folkhälsoprogram 2015-2018 för Södertälje kommun
Remisshandlingar

4. Information om program för Södertälje stadskärna 2009-2029
Länk till programmet

5. Stadsbyggnadsnämndens årsbokslut 2014

6. Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2015

7. Påföljder för olovlig byggnad, Glasberga 1:72, i Södertälje

8. Påföljder för olovlig ändrad användning av en del av bostadshus och uppsättande av två olovliga fasadskyltar samt två ljusanordningar, Stämjärnet 5, i Södertälje

9. A)Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för uteservering, Humlan 15, i Södertälje

9. B) Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (19 lägenheter) Glasberga 1:250 i Södertälje

10.  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage , Viksberg 2:574, i Södertälje

11.  Detaljplan för fastigheten Solvändan 1 och del av Västergård 1:1

12.  Detaljplan för fastigheten Lasyren 1

 

13.  Detaljplan för fastigheten Virknålen 1 mm (inom Västergård i Södertälje)

14.  Ändring av detaljplan för Högborg (595B, fastigheterna Västergård 1:18, 1:20, 1:22 samt Åkerkullan 2)

15.  Ändring av detaljplan för Glasberga Sjöstad, Etapp 2, södra delen (1431C södra, 1527B och 1641B)

16.  - 21. Informations- och anmälningsärenden

Relaterade dokument

Fullständig föredragningslista

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om yttrande angående vattenverksamhet i samband med ombyggnad av Södertälje kanal och sluss (Remiss från Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt)

4. Yttrande angående remiss: Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Mälarens stränder (Remiss från länsstyrelsen)

5. Yttrande över remiss ”Kollektivtrafikplan för Huddinge kommun”

6. Inrättande av förstärkt presidium och val av presidiet som utskott för stadsbyggnadsnämnden mandatperioden 2015-2018

7. Val av kontaktpolitiker för kommunala handikapprådet mandatperioden 2015-2018

8. Detaljplan för fastigheten Grusåsen 1:4 m fl

9. Ändring av detaljplan för Moraberg Östra (1641C), del av Glasberga 1:4

10. Ändring av detaljplan för kv Hundäxingen

11. Ansökan om strandskyddsdispens för grävningsarbeten samt ledningsförläggning för elnät, Måsnaryd 1:1, i Södertälje

12. Ärendet utgår

13. Påföljd för uppförande av olovliga murar vid tomtgräns

14. Ärendet utgår

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt uppförande av stödmurar, Historieboken 1, i Södertälje

16. Ansökan om bygglov för om- och nybyggnad av flerbostadshus,  ”Tobaksmonopolet”, Lejonet 6, i Södertälje

17. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage, Skarlunda 1:26, i Södertälje

18. Information angående bygglov för fasadändring gällande kulör på fastigheten Sabeln 27, i Södertälje

19.-24. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Yttrande över remiss inför tillåtlighetsprövning av Ostlänken

4. Stadsbyggnadsnämnden sammanträdesplan 2015

5. Yttrande över motion av Mats Siljebrand (FP) ”Nygatan i ny gestaltning”

6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av par- och radhus, Glasberga 1:248, i Södertälje

7. Ansökan om strandskyddsdispens för grävningsarbeten samt ledningsförläggning för elnät och stadsnät vid Långsjön Skillnaden, Almnäs 5:14 i Södertälje

8. Påföljd för olovlig tillbyggnad, Armborstet 5, i Södertälje

9. Påföljder för markuppfyllnad utan startbesked, Jumsta 2:1, i Södertälje – återremitterat ärende

10. Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till gruppboende på fastigheten Hantverkaren 2, i Södertälje

11. Information inför plansamrådet om detaljplan för Rosenlund 1:31 m.fl. – muntlig information

12. Planläggning för del av Rosenlund 1:1 m.fl (Kanalstaden)

13. Upprättande av detaljplan för Karleby 2:4, 2:7 och 2:9
omfattar delar av Igelsta kraftvärmeverk

14. Detaljplan för Skarlunda By (Skarlunda 1:2 och 1:4 m.fl.)

15. Detaljplan för utvidgning av kv Skogsliljan (Västergårdshallen) vid Västergatan

16.-23. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Detaljplan för förskolor på Bårstafältet

4. Detaljplan för fastigheterna Ritorp 1:188 och Ritorp 1:220 med flera (Stora Ritorp) i Södertälje

5. Detaljplan för Lupinen 3 m.fl. i Södertälje

6. Detaljplan för Ekgården norra, del av Ekgården 1:1 m fl.

7. Detaljplaneprogram för del av Glasberga 1:15

8. Detaljplan för Lyran (del av Tälje 1:1)

9. Påföljder för markuppfyllnad utan startbesked, Jumsta 2:1, i Södertälje

10. Ansökan om bygglov för utvändig ändring (inglasning av 6 st befintliga balkonger) Segelbåten 5, i Södertälje

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (42 lägenheter), Gråpäronet 1, i Södertälje

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, Glasberga 1:103, i Södertälje

13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, Glasberga 1:150, i Södertälje

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och carport, Glasberga 1:300, i Södertälje

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och carport, Glasberga 1:301, i Södertälje

16. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och carport, Glasberga 1:302, i Södertälje

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och carport, Glasberga 1:303, i Södertälje

18. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och carport, Glasberga 1:304, i Södertälje

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och carport, Glasberga 1:305, i Södertälje

20. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och carport, Glasberga 1:306, i Södertälje

21. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och carport, Glasberga 1:307, i Södertälje

22. - 29. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Utgår

6. Yttrande över motion ”Uppkalla gata eller offentlig plats till Zacharias Anthelius minne” Motion av Tommy Hansson (SD)

7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av panncontainer, Tillverkaren 1

8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (42 lgh), Tälje 1:1, i Södertälje

9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola, Ärten 3, i Södertälje

10. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, Lejonet 6, i Södertälje

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank, Gnejsen 47, i Södertälje

12. Påföljder för olovligt uppförda murar, Glasberga 1:101, i Södertälje

13. Detaljplan Orion (Tälje 1:34 m.fl.)
Bilagor

14. Detaljplan för Lerhaga 1:4 m fl

15. Detaljplan för Tvetaberg 13:1 m fl (Ålöström)

16.-23. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Stadsbyggnadsnämndens delårsbokslut per den 31 augusti

6. Yttrande över förvaltningens underlag till Mål & Budget 2015-2017

7. Stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter 2015

8. Uppföljning av internkontroll 2014

9. Program för del av Hovsjö 1:2 (Hovsjö Klippor)

10. Detaljplan del av Hovsjö 1:2 (Hovsjö söder etapp 1)

11. Program för del av Hovsjö 1:2 (Hovsjö söder etapp 2)

12. Detaljplaneprogram för del av Glasberga 1:15

13. Detaljplan för del av Mariekälla 1:1

14. Detaljplan för fastigheten del av Viksberg 3:1 (område B)

15. Ändring av Detaljplan för kvarteret Hundäxingen

16. Detaljplan för utvidgning av kvarteret Skogsliljan

17. Detaljplan för fastigheten Grusåsen 1:4 m fl

18. Ändring av Detaljplan för Moraberg Östra

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och uppförande av stödmur samt för rivning av enbostadshus, Noshörningen 9, i Södertälje

20. Ansökan om bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadhus, Laxen 8, i Södertälje

21. Ansökan om bygglov för fasadändring, Sabeln 27, i Södertälje

22. Olovlig åtgärd, anläggande av parkering, Rosenlund 1:1

23. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för parkeringsplatser, Rosenlund 1:1, i Södertälje

24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus, Persikan 1, i Södertälje 

25.-32. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Yttrande över Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd för "Mälarprojektet"

4. Stadsbyggnadsnämndens yttrande på Avfallsplan Södertälje kommun 2015-2020 – utställningshandling

5. Förslag till komplettering med nytt gatunamn inom fastigheten Utsättaren 1 i Björkmossen i Södertälje

6. Svar på medborgarfråga ”Pendeltåg till Hölö”

7. Remissvar- motion om Trygghetsbostäder, motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

8. Påföljder för olovligt kallförråd, Rybsen 1, i Södertälje

9. Påföljd för uppförande av olovlig mur vid tomtgräns, Kanelen 6, i Södertälje

10. Ansökan om bygglov för uppförande av stödmurar och ändringar i marknivåer, Ragnhildsborg 1:25, i Södertälje

11. Detaljplan för Oxelgrenshagen 1:1 m. fl. (Vid fastigheten Väghyveln 6)

12. Detaljplan för Igelsta gård (4 MB)

13. Detaljplan för kvarteret Venus (fd Gästgivaren) och Gamla Rådhuset (Del av Tälje 1:33) 

14. Detaljplan för Blåklinten 16 samt del av Mariekälla 1:1 (10 MB)

15. Ändring av Detaljplan för kvarteret Syrsan m fl. (Myran 17 m.m.) samt upphävande av fastighetsplan för Myran 17

16. Ändring av Detaljplan för Glasberga 1:6 inom Glaberga Våtmark m.m.

17. Detaljplan för del av fastigheten Kolpenäs 1:1

18. Detaljplan för Viksberg 1:5 och Ladvik 1:36 m.fl. (Ekbacken)

19.-26. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Förslag om namnsättning av plats till Hasse Tellemars minne

6. Förslag om namnsättning av park till Zacharias Anthelius minne

7. Yttrande över motion ”Utlys en arkitekttävling för nya Multihallen” Motion av Mats Siljebrand (FP)

8. Svar på medborgarfråga ”Gnestapendeln”

9. Information om Detaljplan för Bårstafältet

10. Detaljplan för Almnäs 5:2 m fl

11. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m fl (del 1a)

12. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a)

13. Detaljplan för Orion (Tälje 1:34 m.fl.)

14. Detaljplan för kv PANDAN och del av kv KIDET m m

15. Program för området kring Östertälje station

16. Påföljder för olovlig komplementbyggnad samt olovlig fasadändring,  Glasberga 1:69, i Södertälje

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, Glasberga 1:219, i Södertälje

18. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus, Utsättaren 1, i Södertälje

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av en telekommunikationsmast samt tre teknikbodar, Getaskogen 1:1, i Södertälje

20. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt uppförande av stödmur, Regnet 3, i Södertälje

21. - 28. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Årets byggnad 2013 (Ej öppet för allmänheten)

4. Stadsbyggnadsnämndens delårsbokslut per den 30 april 2014

5. Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2014

6. Ärendet utgår

7. Svar på motion ”Akrobatik och estetik i skön förening” Motion av Mats Siljebrand (FP)

8. Svar på motion ”Guldläge för ny Marenbro” Motion av Mats Siljebrand (FP)

9. Förslag till namngivning av gata, park eller annan offentlig plats till minne av frälsningssoldaten Christina Sandberg

10. Ärendet utgår

11. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum, Pilfinken 3, i Södertälje

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottshall, Skogsliljan 4, Västergatan 2, Södertälje

13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus, Tjädern 17, Övre Villagatan 42, Södertälje

14. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till skola/behandling/vård, Pråmen 1, Hertig Carls väg 22, Södertälje

15. Detaljplan för Minken 2 m.m. (Sommarängs förskola)

16. Upphävande av fastighetsplan för Graniten 24 inom detaljplan för Bårsta Gård (372C)

17. Upphävande av fastighetsplan för del av kv Lersträngen vid Klinkervägen inom detaljplan för Kaxberg (1631C)

18. Detaljplan för kvarteret Löjan m.m.

19. Detaljplan för Båtvarvet 4 och 5 mfl

20. Detaljplan för idrottshall i Pershagen

21. Ändring av Detaljplan för Glasberga 1:6 inom Glasberga våtmark m m (1611C)

22. Ändring av Detaljplan för Glasberga 1:26 inom Glasberga Gård (1527B)

23. Detaljplan för Rosenlund 1:31 m. fl.

24.-31. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Svar på motion ”Förvandlingsnummer värt en egen mässa” Motion av Mats Siljebrand (FP)

4. Detaljplan för Hantverkaren 1 – Godkännande av utställningsutlåtande och beslut om antagande

5. Detaljplan för del av Vasa 1:1 (arbetsområde 2)

6. Detaljplan för Lerhaga 1:4 m fl

7. Detaljplan för Tvetaberg 13:1 m fl (Ålöström)

8. Fördjupningar av översiktsplanen

9. Ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus, Almnäs 5:13, Södertälje

10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på Vasa 1:8, Södertälje

11. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus, Vasa 1:8, Södertälje

12. Påföljder för att påbörja nybyggnad utan startbesked, Glasberga 1:227, Södertälje

13. Påföljder för att påbörja nybyggnad utan startbesked, Glasberga 1:228, Södertälje

14. Påföljder för att påbörja nybyggnad utan startbesked, Glasberga 1:229, Södertälje

15. Bygglov för nybyggnad av radhus, Glasberga 1:163, Astrid Lööfs gata 4, Södertälje

16. - 23. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Yttrande över Trafikförvaltningens remiss, ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015”

4. Remissvar på förslag till utvidgning med mera av Öbacken-Bränninge naturreservat

5. Påföljder för olovlig tillbyggnad av enbostadshus med carport, Läseboken 2,  Södertälje

6. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Cellon 3, i Södertälje

7. Information om ”HUB” – muntlig information

8. Detaljplan Oxelgrenshagen 1:1 m fl (vid fastigheten Väghyveln 6 m. fl.)

9. Detaljplan för kv Pandan och del av kv Kidet m m, samt upphävande av tomtindelning inom planområdet

10. Detaljplan för Sidensvansen 6

11. Detaljplan för Ekgården norra, del av Ekgården 1:1 m fl

12.-19. Informations- och anmälningsärenden

Nedan hittar du de handlingar som finns till respektive ärende. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken i relaterade dokument.

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Stadsbyggnadsnämndens bokslut 31 december 2013

4. Verksamhetsplan 2014 för stadsbyggnadsnämnden

5. Strategi för stadsutveckling i Södertälje

6. Biblioteksplan för Södertälje kommun

7. Yttrande över Trafikverkets åtgärdsvalstudie ”Tvärförbindelse Södertörn”

8. Yttrande över Nykvarn kommuns översiktsplan - samrådsversionen

9. Yttrande över Botkyrka kommuns översiktsplan - utställningsversionen

10. Svar på motion ”Sätt stil på Ströget” Motion av (FP), (KD) och (C)

11. ”Driver/stödjer Södertälje kommun önskemål från medborgarna att buss 748x ska bli kvar?” Svar på medborgarförslag

12. Detaljplan för Hjälmsättra och Hoxeltorp – Godkännande av program och programsamrådsredogörelse och beslut om planuppdrag

13. Informationsärende Detaljplan för Orion och Lyran (Orionkullen)

14. Detaljplan för Blåklinten 16 samt del av Mariekälla 1:1, godkännande av samrådsredogörelse och beslut om utställning

15. Ändring av Detaljplan för del av kv Humlan (Humlan 12)

16. Detaljplan för Jordäpplet 1 och del av Ritorp 1:1

17. Detaljplan för Persikan 1 m fl (Södertälje sjukhus)

18. Program för området kring Tom Tit

19. Påföljder för olovliga tillbyggnader och fasadändringar av bostadshus, Blåelden 2, i Södertälje

20. Påföljder för olovligt ändrad användning av lokal till thaimassage och påföljder för två olovliga skyltar, Barkassen 2, i Södertälje

21. Påföljder för olovligt ändrad användning av lokal till rastlokal med omklädningsrum, Rustningen 2, i Södertälje

22. Ansökan om bygglov i efterhand för garage, Glasberga 1:33, i Södertälje

23. Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus med inglasad altan, Skogvaktaren 8, i Östertälje

24. Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av stödmurar med ändringar i marknivåer, Ragnhildsborg 1:25, i Södertälje

25. Påföljder för olovliga stödmurar och ändringar i marknivåer, Ragnhildsborg 1:25, i Södertälje

26. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och ett dubbelgarage, Viksberg 3:2, i Södertälje

27. Ansökan om bygglov för nybyggnad av gruppboende, Glasberga 1:247, i Södertälje

28. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Scaniarinken med ventilationsanläggning, fastigheten Rinken 8 i Södertälje

29.-36. Informations- och anmälningsärenden

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamhetsplan 2014 för stadsbyggnadsnämnden

4. Checklista för hållbar utveckling

5. Ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottshall, Bränninge Gård 1:1, Bränninge 14, i Södertälje

6. Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för uteservering (BL 09-0007, 2012-01096) Humlan 15, Nygatan 19a, i Södertälje

7. Ansökan om bygglov i efterhand för altan med komplementbyggnad och plank, Agnet 8, i Pershagen

8. Påföljder för olovlig komplementbyggnad och plank med altan, Agnet 8, i Pershagen

9. Begäran om upplysning och yttrande om ansökan om bygglov för mur och plank, Vilan 4, i Södertälje

10. Ansökan om bygglov för två tillbyggnader av enbostadshus och uppförande av stödmurar med ändring av marknivåer, Cellon 3, i Södertälje

11. Detaljplan för fastigheten Borren 11

12. Detaljplan för Solvändan 1 – Godkännande av granskningsutlåtande och beslut om antagande

13. Detaljplanprogram för Hall 4:3  - Godkännande av programsamrådsredogörelse och beslut om upprättande av planhandlingar för delar av Hall 4:3

14. Avskrivning av detaljplan Hjälmsättra 1:3

15. Detaljplan för Persikan 1 m fl (Södertälje sjukhus)

16. Detaljplaneprogram för del av Glasberga 1:15

17. Detaljplan för del av fastigheterna Oxelgrenshagen 1:51 och 1:1 vid kv Visenten (Oxelgrensvägen)

18. Ändring av detaljplan för kvarteret Syrsan m fl (Myran 17 m m) samt upphävande av fastighetsplan för  Myran 17

19.-26. Informations- och anmälningsärenden