2016-05-24

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Södertälje City i Samverkan

4. Yttrande över förslag till Vatten-och avloppsplan (VA-plan)
Bilaga till VA-plan

5. Förslag till gatunamn för Igelsta strand (detaljplan) inom Östertälje i Södertälje

6. Förslag till gatunamn i Dammkärret/Vattubrinken i Södertälje

7. Förslag till gatunamn enligt detaljplan för Almnäs 5:2 m.fl. och detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. (del 1a), i Södertälje

8. Förslag till kvartersnamn för del av Mariekälla 1:1 (McDonald´s)

9. Förslag till yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2016/2017 (T17)

10. Stadsbyggnadsnämndens delårsbokslut per den 30 april 2016

11. Översyn av bygglovprocessen

12. Trafik- och parkeringsstrategi - Parkeringsstrategi för Södertälje stadskärna

13. Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av stödmur och plank , Sänket 68

14. Påföljder för att ha uppfört murar och plank utan startbesked, Sänket 68, Södertälje

15. Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till förskola, Spettet 17

16. Ansökan om bygglov för slussanläggning med tillhörande byggnader och kajskoningar, Rosenlund 1:2 med flera

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av äldreboende (54 lgh)på fastigheten Hantverkaren 2,  Södertälje        

18.  Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (flerbostadshus 12 lgh), Basilikan 1

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (flerbostadshus 14 lgh), Basilikan 14

20. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st. parhus på fastigheten Ritorp 1:218 (tidigare bygglov 2015–02650)

21. Detaljplan för del av Rosenlund 1:1 (Förskola)

22. Detaljplan för Fasaden 5 m fl

23. Detaljplan för Mungon 6

24. Detaljplan för Hyvlaren 14

25. Detaljplan för Basilikan 1

26. Detaljplan för del av Viksbergsvägen

27. Detaljplan för Jasminen 4, upphävande av tomtindelning

28.-33. Informations- och anmälningsärenden