2016-06-14

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-5. Informationsärenden

6. Förslag till gatunamn enligt detaljplan för Almnäs 5:2 m.fl. och detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 m.fl. (del 1a), i Södertälje

7. Trafik- och parkeringsstrategi - Parkeringsstrategi för Södertälje stadskärna

8. Yttrande över förslag till Vatten-och avloppsplan (VA-plan)
Bilaga till VA-planen

9. Yttrande över remiss  över Stråkstudie Sundsvik från Nykvarns kommun

10. Svar på medborgarförslag ”Rita in ett skyttecentrum i detaljplanen för Tveta- Valsta 4:1 m.fl. ”

11. Detaljplan för  Tillverkaren 1

12. Detaljplan för Sporren 1 och Rosenlund 1:1 m.fl.

13. Information om detaljplan för för Kv. Dagliljan ( del av Västergård 1:1 m.fl.)

14. Detaljplan för Glasberga 1:9

15. Detaljplan för del av Mariekälla 1:1

16. Detaljplan för Mariekälla och Löjan

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av kyrka, samlingslokal och mindre personalbostad, Lasyren 1

18. Ansökan om strandskyddsdispens för kabeldragning till transformatorstation, Almnäs 5:6

19. Ansökan om strandskyddsdispens för kabeldragning, Almnäs 5:10

20. Ansökan om strandskyddsdispens för kabeldragning till transformatorstation, Almnäs 5:14

21. Ansökan om strandskyddsdispens för kabeldragning till transformatorstation, Vackstanäs 1:1

22. Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Västergård 1:1, Södertälje

23. Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus på Trollsländan 3, Nedre Villagatan 18, Södertälje

24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av skollokaler, del av Hoxeltorp 1:5, i Södertälje

25. Påföljd för olovligt byggande av garage, Bastuban 7, i Södertälje

26. Ansökan om bygglov och startbesked i efterhand för nybyggnad av ett garage, Bastuban 7, i Södertälje

27. Påföljder för olovlig nybyggnad av enbostadshus, Jumsta 2:49, i Södertälje

28. Uttag av byggsanktionsavgift för överträdelse av bestämmelse i plan och bygglagen PBL, Glasberga 1:237

29. Uttag av byggsanktionsavgift för överträdelse av bestämmelse i plan och bygglagen PBL, Glasberga 1:242

30. Uttag av byggsanktionsavgift för överträdelse av bestämmelse i plan och bygglagen PBL, Glasberga 1:243

31. Uttag av byggsanktionsavgift för överträdelse av bestämmelse i plan och bygglagen PBL, Glasberga 1:244

32. Uttag av byggsanktionsavgift för överträdelse av bestämmelse i plan och bygglagen PBL, Kartritaren 3

33. -38. Informations- och anmälningsärenden