2016-09-27

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärende

4. Förslag till torgnamn i centrala Södertälje

5. Yttrande över remiss: Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längst vattendrag och sjöar i Stockholms län

6. Delårsbokslut för stadsbyggnadsnämnden per den 31 augusti 2016

7. Stadsbyggnadsnämndens taxor och avgifter 2017

8. Handlingsplan - mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2016- 2018

9. Svar på medborgarförslag "Sätt press på SL och Nobina gällande turtäthet i ytterområdena"

10. Yttrande över remiss: Motion av Joakim Granberg (RP) "Bygg billigare, fortare och fler bostäder"

11. Strukturplan för Geneta

12. Program för Ronna

13. Stadsbyggnadsnämndens yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt (Mål nr: P 1983-16), gällande bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus

14. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

15. Ansökan om strandskyddsdispens för grävningsarbeten för nyanläggning av elkabel, telekabel och VA-ledning, Tveta-Valsta 4:1, Valsta Gård i Södertälje

16. Ansökan om strandskyddsdispens för grävningsarbeten för nyanläggning av elkabel, telekabel och VA-ledning, Vasa 1:1 i Södertälje

17. Påföljder för påbörjande av arbete utan startbesked för tillbyggnader och fasadändring mm av skolbyggnad, Arkaden 2, i Södertälje

18. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering och drift av varvsverksamhet

19. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering och drift av varvsverksamhet

20. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering och drift av varvsverksamhet

21.-25. Informations- och anmälningsärenden