2016-10-25

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesplan 2017

6. Yttrande över remiss: Motion av Tage Gripenstam (C) "Låt Södertälje kommuns enda havsbad med camping utvecklas!"

7. Yttrande över remiss: Motion av Liberalernas fullmäktigegrupp "Plantera ett minnesträd för Pela och Fadime"

8. Årets byggnadsverk och årets renovering 2016

9. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering och drift av varvsverksamhet på fastigheten Hall 4:1

10. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering och drift av varvsverksamhet på fastigheten Tysslinge 1:28

11. Ansökan om strandskyddsdispens för etablering och drift av varvsverksamhet på fastigheten Hall 4:3

12. Ansökan om bygglov nybyggnad av flerbostadshus (Björkmossens äldreboende), Fågelboken 1, i Södertälje

13. Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad, Noshörningen 9

14. Påföljder avseende olovligt utförd nybyggnad av enbostadshus  på Glasberga 1: 246

15. Påföljder för olovlig tillbyggnad och olovliga fasadändringar samt omdisponering i planlösning av enbostadshus, Åkervindan 5, i Södertälje

16. Detaljplan för Mungon 6

17. Detaljplan för Fasaden 5

18. Strukturplan för Östra Holmfastvägen

19. Planbesked för Lina 4:50

20. Planbesked för Hemmanet 4, Gården 2 och Sjöboden 1

21. Planbesked för Handelsboden 1

22. Planbesked för Rödvenen 4, Svingeln 2, Åkervenen 3, Strandrågen 4

23. Detaljplan för Liljan 12 och del av Mariekälla 1:1

24. Detaljplan för Jasminen 4, Upphävande av tomtindelning

25.-29. Informations- och anmälningsärenden