2016-11-22

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Översyn av bygglovprocessen

6. Detaljplan för Tunet 5

7. Program för området kring Östertälje station
Bilaga: programmet (5 MB)

8. Detaljplan för Kolpenäs 1:1 samt del av Södra 1:2

9. Detaljplan för Brunnsäng 1:1 (Bovieran)

10. Detaljplan för Kv Solvändan

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av takvåningar hus 1, 3 och 4, samt in- och utvändiga ändringar övriga plan, Turkosen 13, i Södertälje

 12. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostad till HVB-hem, Oket 3, i Södertälje

13. Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för en brygga, Kiholm 2:7, i Södertälje

14. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av 2 st. enbostadshus och 2 st. garage, Almnäs 5:12 i Södertälje

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Sländan 6, Storgatan-Kvarnbergagatan-Astrabacken i Södertälje

16. Ansökan om bygglov för nybyggnad av spillvattentank, Karleby 2:9, i Södertälje

 17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ammoniaktank, Karleby 2:9, i Södertälje

18. Ansökan om bygglov för uppsättande av dieseltank, Östertälje 1:29, i Södertälje

19. Påföljder för nybyggnad av enbostadshus och carport

20.-24. Informations- och anmälningsärenden