2016-12-13

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Yttrande över remiss: Strategi för ökad medborgardialog

4. Yttrande över remiss: Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning

5. Yttrande över promemoria ”Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder”

6. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 20 personalparkeringsplatser, Väghyveln 5, i Södertälje

7. Strandskyddsdispens för trädfällning intill järnväg vid Fruängsån, Bränningeån, Lilla Lanaren och Gliasjön i Södertälje

8. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Lina 4:56 i Södertälje kommun

9. Påföljder för påbörjande av arbete för nybyggnad av enbostadshus och garage,

10. Ansökan om förnyelse av beviljat bygglov (BL-02-0244) för torn och teknikbodar, Lina 4:1, i Södertälje

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus och tvåbostadshus, Glasberga 1:273

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 st. enbostadshus, Glasberga 1:416, i Södertälje

13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 9 st. enbostadshus, Glasberga 1:419, i Södertälje

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 17 st. enbostadshus, Glasberga 1:426, i Södertälje

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 st. enbostadshus, Glasberga 1:434, i Södertälje

16. Ansökan om bygglov för montering av en HVO cistern, Bilbyggaren 1, i Södertälje

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri (bufferttank), Gärtuna 3:1

18. Planbesked för Violinen 1 och 2

19. Planbesked för Förstugan 3

20. Strukturplan för Mariekälla/Saltskog

21. Detaljplan för Hyvlaren 14

22. Detaljplan för Flodhästen 1 och 2

23. Detaljplan för Tegelstenen 75

24. - 28. Informations- och anmälningsärenden