Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-6. Informationsärenden

7. Förslag till kvartersnamn i enlighet med detaljplaneförslag för del av Kolpenäs 1:1 och Södra 1:2 i Södertälje

8. Förslag till kvartersnamn i enlighet med detaljplaneförslag för del av Brunnsäng 1:1 (Bovieran) i Södertälje

9. Delårsbokslut för stadsbyggnadsnämnden per 30 april 2017

10. Yttrande över Trafikförvaltningens remiss om trafikförändringar 2017/2018

11. Förstudie Viksberg

12. Detaljplan för Viksberg 3:1 m.fl., område C

13. Planuppdrag och gatukostnadsutredning för Käggebodavägen

14. Detaljplan för Ekgården 1:1 (Del 1 Örnstugan)

15. Detaljplan för Ekgården 1:1 m.fl. (Örnstugan Södra)

16. Program för del av Pershagen 1:4 och Bränninge Gård 1:1 (Träsket)

17. Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1

18. Detaljplan för Kolpenäs 1:1 samt del av Södra 1:2

19. Detaljplan för del av Sländan 7 (Tälje 1:1)

20. Detaljplan för del av Lina 4:1 (Kaxberg etapp 2)

21. Detaljplan för del av Mariekälla 1:1 (Liljevalchsgatan)

22. Utgår

23. Planbesked för Ängsgröen 1

24. Planbesked för Gullvivan 4

25. Planbesked för Luna 9

26. Planbesked för Luna 1

27. Planbesked för Havren 3

28. Planbesked för Tegelmästaren 2

29. Planbesked för Gasellen 26

30. Planbesked för del av Glasberga 1:15     

31. Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Åtäppan)

32. Påföljdsärende                   

33. Påföljdsärende

34. Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till studentbostäder, Solen 7

35.-39. Informations- och anmälningsärenden