Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-7. Informationsärenden

8. Yttrande över remiss: Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

9. Svar på medborgarförslag "Ny stadspark i centrum"

10. Förslag till vägnamn för vägen till Måsnarens koloniträdgårdsförening i Hovsjö i Södertälje

11. Årsrapport med bokslut 2017 för stadsbyggnadsnämnden

12. Yttrande över revisionsrapport nr 8/2017 - Granskning av kommunens dokumenthantering

13. Yttrande över remiss: Samråd om ny översiktsplan för Gnesta kommun

14. Påföljdsärende

15. Påföljdsärende

16. Påföljdsärende

17. Påföljdsärende

18. Påföljdsärende

19. Påföljdsärende

20. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri på fastigheten Grävmaskinen 6

21. Planbesked för Ljungen 1

22. Planbesked för Viksberg 5:11 och 5:18

23. Planbesked för del av Östertälje 1:15 (Igelsta Gård)

24. Planbesked för Spinnrocken 2

25. Planbesked för Separatorn 12

26. Planbesked för Floretten 1

27. Strukturplan för Hovsjö

28. Detaljplan för Rosenlund 1:2 (Piren)

29. Ändring av del av detaljplan för Viksberg 2:1 m.fl. (615C) (Viksberg 5:14)

30. Ändring av detaljplan för Grävmaskinen 6 (del av Ekensbergsområdet, 346B) i Södertälje

31.-35. Informations- och anmälningsärenden