Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. - 4. Informationsärenden

5. Planbesked för Karleby 2:2

6. Planbesked för Agdala 2:3

7. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokaler till 10 st lägenheter samt tillbyggnad med fläktrum, Pastellen 7

8. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tältbyggnad t.o.m. 2022-12-15, fastigheten Lerhaga 2:1

9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av plan 7 (7 st lgh) samt in och utvändig ändring av plan 1-6 i flerbostadshus, Turkosen 13

10. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 2 st nedgrävda slutna sopkärl i mark (Molucker), uppställning av ett mindre sopkärl för engångsgrillar och en informationstavla, samt iordningställande av anslutande mark och trappa, Ekgården 1:1

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av avfallsstation/-anläggning, Ekgården 1:1

12. Påföljdsärende

13.-17.  Informations- och anmälningsärenden