Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Stadsbyggnadsnämndens delårsbokslut per sista april 2018

4. Yttrande över remiss: Skogspolicy för Södertälje kommun

5. Yttrande över remiss: Samråd om förslag till havsplan för Östersjön

6. Aktualitetsprövning av FRAMTID SÖDERTÄLJE - Översiktsplan 2013-2030

7. Svar på motion av Ninos Maraha (L) "Hållplats Hallunda - nästa för buss 748"

8. Detaljplan för del av Östertälje 1:15

9. Planbesked för Östertälje 1:15

10. Planbesked för Nockteglet 4

Extra ärende - Planbesked för Hundäxingen

11. Detaljplan för Lyran

12. Detaljplan för Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget)

13. Detaljplan för Gullvivan 4

14. Detaljplan för del av fastigheten Oxelgrenshagen 1:1 (Visenten 4)

15. Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av vindskydd, torvhydda, svetthydda, utetak, vasshydda och månhydda på fastigheten Vackstanäs 1:1

16. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Tvetaberg 4:10

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (30 lgh), Ekgården 1:35

18. Påföljdsärende

19. Påföljdsärende

20. Påföljdsärende

21. Påföljdsärende

22. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, Företagaren 1

23. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till 6 st. lägenheter, Gravyren 20

24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av anläggning (parkeringshus), Persikan 1

25. Kontoret informerar

26. Anmälan av delegeringsbeslut

27. Planer som vunnit laga kraft

28. Ärendebalansen

29. Meddelanden – övriga anmälningsärenden