Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1.Protokollets justering

2.Fastställande av dagordning

3.-9. Informationsärenden

10. Stadsbyggnadsnämndens delårsbokslut per sista april 2018

11. Yttrande över remiss: Förslag till vattenplan för Södertälje kommun

12. Stadsbyggnadsnämndens informationsredovisning

13. Gallringsbeslut för underlag till utfärdande av ID-kort

14. Ändrad sammanträdesplan - extra sammanträde

15. Ansökan om bygglov för utvändig parkering och ändring av parkeringsgarage, Orion 1

16. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokaler till lägenheter, Topasen 6

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsanläggning med 10 st. P-platser, Förstugan 20

18. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till 2 lägenheter, Vetet 4

19. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till 2 lägenheter, Murarbasen 1

20. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till 4 lägenheter, Rustningen 2

21. Påföljdsärende

22. Påföljdsärende

23. Påföljdsärende

24. Påföljdsärende

25. Ansökan om bygglov med startbesked för mobiltelefonianläggning och 4 st. teknikbodar på fastigheten Lina 4:1

26. Planbesked för Solen 8

27. Planbesked för Hjälmsättra 1:10

28. Planbesked för del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen)

29. Detaljplan för Mariekälla och Löjan

30. Detaljplan för Graniten 31

31.- 35. Informations- och anmälningsärenden