Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. - 6. Informationsärenden

7. Yttrande över revisionsrapport nummer 5 2018: Granskning av kommunens interna kontroller särskilt avseende mutor och korruption

8. Svar på medborgarförslag "Bygg fler bostäder för att säkra framtiden"

9. Svar på medborgarförslag "Det behövs fler bostäder i Södertälje"

10. Svar på medborgarförslag "Bygg fler bostäder för de nyanlända"

11. Svar på medborgarförslag "Bygg nya och stora bostäder"

12. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus – ändring av fasad, Sländan 6 (Återremitterat ärende)

13. Påföljdsärende

14. Påföljdsärende

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus (23 lgh), Glasberga 1:248

16. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning på fastigheten Vasa 1:12

17. Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal till fem st. lägenheter på fastigheten Castor 4

18. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av verksamhet (termohall), Vasa 1:11

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet (termohall) , Vasa 1:11

20. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Hall 4:1

21. Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser, Tegelstenen 75

22. Ansökan om bygglov för ändrad användning från garage/verkstad till kontor samt utvändig ändring, fastigheten Pråmen 1

23. Planuppdrag för Karleby 2:9 m.fl. (Igelstaverket)

24. Planbesked för del av Lina 4:27

25.-29. Informations- och anmälningsärenden