Tekniska nämnden

Tekniska nämnden jobbar med miljö för alla trafikanter, trafiksäkerhetsfrågor och parkeringsövervakning.

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för att:

  • sköta transportcentral och verkstad samt in- och uthyrning, reparation och underhåll av fordon och maskiner för alla kommunens kontor
  • svara för exploateringsfrågor och förvaltning av kommunala fastigheter
  • sköta väghållning för allmänna vägar och gator samt gång- och cykelvägar
  • finna lösningar på trafikproblem och meddela lokala trafikföreskrifter
  • svara för offentlig parkering och parkeringsövervakning
  • svara för planering och skötsel och parker
  • hantera flyttning av fordon
  • företräda kommunen som delägare i Sydvästra Stockholmsregionens Va-verks AB
  • vara huvudman för trafiksäkerhetsarbetet
  • upplåta salutorg och yttra sig i frågor om användandet av offentlig plats

Tekniska nämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, elva ledamöter och elva ersättare som sammanträder cirka en gång i månaden.

Samhällsbyggnadskontoret med chef och personal är den förvaltning som lyder under och driver tekniska nämndens verksamhet.

Bild på Tage Gripenstam (C)

Tage Gripenstam (C)

Ordförande Telefon: 08-523 037 03 E-post: tage.gripenstam@sodertalje.se

Suzanna Råberg Affre

Nämndsekreterare Stadskansliet Telefon: 08-523 049 79 E-post: suzanna.raberg-affre@sodertalje.se